De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht overweegt een klein onderdeel van haar organisatie (Hi5Ambacht) te verzelfstandigen door middel van een stichting. Dit onderzoek vormt hiervoor een eerste verkenning en poogt hiermee bij te dragen aan een uiteindelijk advies aan de lokale politiek. Hi5Ambacht is een project van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wat is ontstaan vanuit een rijksimpuls. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht schrijft zich éénmaal per vier jaar in bij het rijk voor deze, inmiddels, structurele regeling en ontvangt hierdoor een financiële bijdrage vanuit het rijk om de landelijke doelstellingen van de regeling lokaal te kunnen implementeren. Lokaal zijn er voor het project ook co-financieringspartners (één van de landelijke vereiste van de regeling). Het project Hi5Ambacht draagt in Hendrik-Ido-Ambacht bij aan een gezonde, creatieve, sportieve en leefbaardere gemeente vanuit een preventief gedachtegoed. Hiervoor wordt het begrip verzelfstandiging wetenschappelijk verkend. Verzelfstandiging vind zijn oorsprong in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw. Het naoorlogs economisch beleid vormt het omslagpunt waardoor het denken over verzelfstandiging ontstaat. Verzelfstandiging kan hieruit vanuit twee perspectief bekeken worden; het economische- en het bestuurskundig perspectief. Beide perspectieven hebben eigen kenmerken. Binnen het economisch perspectief draait om de bevordering van marktwerking (post-Fordisme), waarbij nieuwe verhoudingen ontstaan tussen markt, staat en samenleving. Het bestuurskundig perspectief draait om het tegengaan van bureaucratisme en hiermee herstructurering van de overheid. Hiermee worden beleidsontwerp en beleidsuitvoering van elkaar gescheiden en kan een principaal-agent relatie ontstaan. Er zijn een viertal verschillende motieven om verzelfstandiging te overwegen; bestuurlijke motieven, politieke motieven, financiële motieven en juridische motieven. De motieven werken in op de vorm van verzelfstandiging. De vormen van verzelfstandiging zijn te verdelen tussen interne- en externe verzelfstandiging. De voorkeursvorm van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, de stichting, valt onder externe verzelfstandiging. Iedere vorm van verzelfstandiging heeft zijn eigen kenmerken, heeft voor- en nadelen en brengt bepaalde effecten teweeg. Dit onderzoek richt zich op de finale relatie van deze effecten door na te gaan wat de doelen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn ten aanzien van Hi5Ambacht en of een stichtingsvorm het juiste middel is om deze doelen te bewerkstelligen. In totaal worden dertien interviews gehouden voor dit onderzoek. Alle beleidsambtenaren sociaal domein van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht worden bevraagd (door middel van een open semigestructureerd interview) over deze doelen om zo de meest geschikte vorm van verzelfstandiging vast te kunnen stellen. Aanvullend worden een viertal experts over ervaringen en aanbevelingen bevraagd. In de resultaten van dit onderzoek wordt eerst de huidige situatie in kaart gebracht. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat een verandering van de huidige situatie de wens is. De huidige situatie kan hierdoor vergeleken worden met de gewenste situatie. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht had voorafgaand aan dit onderzoek een stichting voor Hi5Ambacht voor ogen. De resultaten tonen aan dat dit de meest geschikte vorm is gezien de motieven en de verwachtte effecten van een stichting. Op basis van de theorie en de gewenste effecten is de verzelfstandigingsvorm stichting te adviseren. Echter blijkt ook hetgeen waar de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bang voor is hetgeen wat verzelfstandiging als nadeel met zich meebrengt. Hierdoor is het noodzakelijk om voor het duurzaam laten slagen van de verzelfstandiging 6 van Hi5Ambacht door middel van een stichting aanvullende arrangementen te treffen. Met deze aanvullende arrangementen kunnen de gewenste doelen en effecten van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor Hi5Ambacht bereikt worden.

Additional Metadata
Thesis Advisor Prof.dr. J.F.M. Koppenjan, Dr. S.J. Keulen
Persistent URL hdl.handle.net/2105/46525
Series Public Administration
Citation
Schouwenburg, Tinka. (2019, February 19). Verzelfstandiging in het publiek domein. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46525