Het cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam zorgt voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte in de stad. Om de belangrijke publieke thema’s voor Rotterdam te realiseren kan Stadsbeheer niet zonder partners stappen zetten (Meerjarenkoers Stadsbeheer, 2018). Veranderende bestuurlijke keuzes, de dynamiek van de stad en de moderne technologie vragen aan Stadsbeheer om aan de noodzakelijke ontwikkeling van de mensen, producten en diensten, de (werk)processen en ondersteunende systemen te blijven werken. Stadsbeheer wil aan de voorkant van een beleidsproces komen om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid. Hierdoor kan Stadsbeheer mee denken aan het beleid om wensen en doelen van het cluster mee te nemen in het proces. Het is echter van belang dat medewerkers binnen het cluster Stadsbeheer ook zien dat het cluster een belangrijke kennispartner kan zijn binnen dit proces. Met dit onderzoek is daarom beoogd niet alleen de betekenis van netwerken te onderzoeken, maar is tevens onderzocht welke belemmeringen van invloed zijn op hoe en of medewerkers van Stadsbeheer netwerken. Door deze inzichten bij elkaar te brengen, is gepoogd om de verschillende manieren op netwerken te verklaren en hiervoor verbeterkansen te verkennen. Op deze wijze beoogt dit onderzoek een bijdrage te leveren aan het cluster Stadsbeheer om te netwerken. De volgende hoofdvraag is opgesteld voor dit onderzoek: ‘Welke betekenis hechten medewerkers van Stadsbeheer aan netwerken, welke belemmeringen zien zij hierbij en hoe kunnen deze vanuit de theorie verklaard worden?’ Om deze hoofdvraag te beantwoorden, is gekozen om door middel van interviews kwalitatieve data te verzamelen. Hiervoor zijn zestien respondenten binnen het cluster Stadsbeheer geïnterviewd: zes adviseurs, vijf directieadviseurs en vijf managementleden van het MT SB. Aan de hand van de bevindingen zijn er verschillende resultaten naar voren gekomen. Network governance is de aanleiding voor Stadsbeheer om te netwerken. Stadsbeheer is afhankelijk van andere actoren voor het realiseren van de gestelde doelen. Deze doelen kunnen zij dus niet alleen realiseren omdat de middelen in bezit zijn van verschillende actoren. Doordat de organisatie wederzijds afhankelijk is van andere partijen om de doelen te kunnen realiseren, vergt dit een ander manier van werken voor de organisatie. De respondenten zien in dat netwerken voor alle actoren (adviseurs, directieadviseurs en management) relevant is en ook relevanter wordt. De behoefte om te netwerken leeft intern binnen de organisatie. Wel is gebleken dat het hebben van een netwerk als netwerken meerdere functies vervult. De behoefte om netwerkvaardigheden te ontwikkelen is sterk aanwezig bij medewerkers. Het onderzoek laat zien dat, wanneer er vanuit de organisatie voldoende aandacht wordt geschonken aan het ontwikkelen van netwerkvaardigheden, het succes van netwerken meer door medewerkers wordt ervaren. Daarnaast is in het onderzoek is naar voren gekomen dat relaties per soort actor anders wordt gezien. In het onderzoek is naar voren gekomen dat de belemmeringen in de organisatiefactoren van invloed zijn op netwerken. De organisatiecultuur blijkt zwak te zijn en bevordert medewerkers niet om te netwerken. Zo dragen het ingewikkeld vinden, extra taak en focussen op eigen werkzaamheden bij aan een zwak organisatiecultuur. Om de gewenste houding van de medewerkers te stimuleren dient hier een verandering in te komen. Er zijn daarom diverse aanbevelingen gedaan om dit te verbeteren.

Additional Metadata
Thesis Advisor Dr. S.J. Keulen, Prof.dr. J.F.M. Koppenjan
Persistent URL hdl.handle.net/2105/46526
Series Public Administration
Citation
Tijrini, Ibtissam. (2019, February 19). Netwerkorganisatie of een netwerkende organisatie?. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46526