Na wisselende overtuigingen over de juiste inslag van de overheid passen momenteel publieke organisaties in meerdere mate New Public Governance (NPG) toe. Het devies van het NPG is dat de overheidsinstanties zich faciliterend op moet stellen naar haar publiek en met name de inwoners; de overheid moet de wensen van inwoners luisteren en deze wensen adequaat ondersteunen (Dunleavy et al., 2006). De ‘bureaucratische responsiviteit’ (hierna aangeduid als ‘responsiviteit’) houdt verband met de (faciliterende) houding (Bryer, 2007). Er zijn hierom drie teams van de gemeente Woerden onderzocht op hoe de ambtenaren de responsiviteit op teamniveau ervaren. Responsiviteit betreft in dit onderzoek de keuze van het team om wel of niet te reageren op bepaalde belangen/eisen van stakeholders, met de bijbehorende conflicterende dillema’s die dat geeft (Bryer & Cooper, 2007). Het doel van het onderzoek is om er achter te komen welke typen responsiviteit zorgen voor een faciliterende houding en welke factoren invloed op de responsiviteit hebben. Dit is gedaan door de factoren te clusteren en deze in veertien hypothesen te testen op de typen responsiviteit. Zodoende is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Welk(e) type(n) responsiviteit ervaren de uitvoerende ambtenaren in hun team bij de gemeente Woerden en kunnen de verschillen in de responsiviteit verklaard worden aan de hand van de factoren die afkomstig zijn van de wetenschap en hoe vertaalt zich dit in de faciliterende houding?’ De theorie bestaat uit typen responsiviteit afkomstig uit het model van Bryer (2007) met factoren die daar – mogelijk - invloed op hebben. De typen zijn gedicteerde, beperkende, doelbewuste, ondernemende, samenwerkende en onderhandelende responsiviteit. Ieder type van responsiviteit heeft een bepaald streven, bijvoorbeeld de leiding gehoorzamen, of consensus creëren. Vastgesteld is dat de verplichtingen van het team de gedicteerde responsiviteit versterken. Verder versterkt de organisationele invloed de beperkende responsiviteit. Ook versterken de beleidskeuzes van het team en de klantbehandeling allebei de ondernemende responsiviteit en de samenwerkende responsiviteit. Overige hypothesen konden niet geverifieerd en niet gefalsifieerd worden. Uit dit onderzoek bleek dat voornamelijk de ondernemende en samenwerkend responsiviteit aanwezig zijn en dat deze typen een de gemeente Woerden reeds een faciliterende houding opleveren. De factoren van de clusters beleidskeuzes van het team en klantbehandeling versterken beide de faciliterende typen responsiviteit in dit onderzoek. Dicterende en beperkende responsiviteit stonden een toename van de faciliterende houding in de weg. De aanleidende factoren voor deze belemmering bij de gemeente Woerden waren de organisatiecultuur- en structuur. Verder gaf de aanwezigheid van de onderzochte factoren geen uitsluitsel over de invloed op de typen responsiviteit: het gaat - veelal - om de invulling van de factoren in hun relatie tot de responsiviteit. Hiervoor is dieper onderzoek, zo kennen veel factoren een onderlinge wisselwerking. Daarbij is verdiepend onderzoek nodig naar de invloed en verdere duiding – met behulp van subfactoren - van leiderschap, organisatiecultuur en de inhoud van het contact.

Additional Metadata
Thesis Advisor Dr. J. Popering-Verkerk, Prof.dr. J. Edelenbos
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47521
Series Public Administration
Citation
Voorend, M. (2019, May 10). Bureaucratische Responsiviteit binnen de Gemeente Woerden. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47521