Wereldwijd is een succes van de stad zichtbaar. Waarbij het belang van de stad als economische drijver steeds verder toeneemt. In Nederland leidt dit tot een verstedelijkingsopgave. Het best zichtbaar in de Randstad als belangrijkste economisch gebied en Amsterdam als steeds duidelijkere hoofdstedelijke metropool. Demografisch is een trek naar de stad te zien, er is sprake van verdere stedelijke economische groei, stijgende vastgoedprijzen en toenemende regionale verschillen. Daarbij spelen maatschappelijk-economische vraagstukken als verduurzaming, vergrijzing en borgen sociale zekerheid. Dit alles leidt tot een verstedelijkingsopgave. Een opgave die na jaren van top down ruimtelijk sturen en actief grondbeleid door de overheid, in gezamenlijkheid door marktpartijen en de overheid moet worden opgepakt met meer ruimte voor burger participatie. Een opgave die complex(er) is doordat zij hoofdzakelijk binnenstedelijk is met een aanwezige context die meer samenwerkings- en investeringskracht vergt dan eerdere stadsuitbreiding in het groen. Economisch gezien vormt de stad een weerslag van de markt. Bewoners, bedrijven en de overheid zijn bereid een bepaalde prijs te betalen voor het gebruik en eigendom. En die bereidheid uit zich in de ruimtelijke opbouw van de stad. Deze weerslag en die bereidheid is echter niet vrij. De verstedelijking vergt investeringen en beleid. De overheid stuurt door middel van planologische instrumenten en in letterlijke zin wordt rekening gehouden met ruimtelijke en sociale kenmerken. Daarbij is de beschikbaarheid van grond, vastgoed en geld (middelen) essentieel voor verdere ontwikkeling van de stad. Dit zorgt ervoor dat de metropoolregio Den Haag zich anders verstedelijkt dan Utrecht of Rotterdam en naar de toekomst toe anders gaat verstedelijken. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe geld en beleid anno heden die verstedelijking van de Randstad sturen.

Additional Metadata
Keywords Stedelijke vastgoedmarkt, Succes van de stad, Stedelijk beleid, Markt, Middelen, Kwaliteit, Privaat, Publiek
Persistent URL hdl.handle.net/2105/49363
Series Master City Developer
Note MCD 14
Citation
Bijloos, B. van (Bastiaan). (2019, September 2). Form follows money: De balans tussen geld en beleid in de verstedelijking van de (Rand)stad.. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/49363