Deze bachelor thesis tracht in kaart te brengen of en wanneer een mensenleven beschouwd kan worden als voltooid, en of dat een voldoende voorwaarde is voor een vrije keuze voor hulp bij zelfdoding. Het blijkt dat er vele verschillende ideeën heersen over wat precies een voltooid leven is, en het is moeilijk, of zelfs onmogelijk, om een eenduidige definitie op te stellen. Velen zijn van mening dat wanneer zij hun leven beschouwen als voltooid, ze hulp zouden moeten krijgen om te overlijden – euthanasie is immers legaal. De ‘vrije’ keuze voor de dood blijkt makkelijk te beïnvloeden. Via sociale marketing, campagnes en reclame kunnen de ideeën en keuzes van mensen gemanipuleerd worden. Mensen lopen het risico om slachtoffer te worden van onterechte suïcide. Het gaat hier om de meest fundamentele keuze in een mensenleven, en tegelijkertijd blijkt hulp bij zelfdoding een zware aangelegenheid; voorzichtigheid en terughoudendheid moeten voorop staan.