Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. Daardoor is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vanaf dan niet meer van toepassing. De Europese privacywetgeving komt in een tijd waarin privacy een veelbesproken onderwerp is in verschillende kranten en nieuwsberichten. Dit blijkt onder andere uit de Facebook-schandalen die de laatste jaren onder de aandacht zijn gebracht in verschillende media (Maessen, 2019). Rond de intreding van de AVG werden er in diverse bronnen (Lemson, 2017; Graham, 2016; NOS, 2017; Rosman, 2018) uitdagingen genoemd in de voorbereiding op deze privacywetgeving. Deze nieuwsberichten versterken het debat over mogelijke praktische belemmeringen die de privacywetgeving met zich meebrengt voor organisaties. Dit alles speelt echter nog meer in inter-organisationele samenwerkingen, waarbij er organisatie overstijgend wordt samengewerkt. Uit de wetenschappelijke literatuur lijkt er maar weinig onderzoek naar te zijn gedaan. Volgend uit deze informatie is de volgende doelstelling opgezet voor dit onderzoek: na te gaan in hoeverre samenwerkingen in ketens voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, door in kaart te brengen hoe de huidige informatie-uitwisseling van privacygevoelige gegevens verloopt binnen deze ketens en deze te analyseren vanuit de nieuwe wetgeving. Voor het onderzoek is de volgende hoofdvraag vastgesteld: Hoe gaan betrokkenen van de gemeente Zwijndrecht in de casus preventie huisuitzettingen om met het delen van persoonsgegevens in de keten conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hoe kan dit (waar nodig) worden geoptimaliseerd? Aangezien er in dit onderzoek een specifieke casus wordt onderzocht kan een theoretisch antwoord alleen input bieden voor het beantwoorden van de uiteindelijke hoofdvraag van dit onderzoek. Allereerst is er in de wetenschappelijke literatuur al veel geschreven over samenwerkingen in ketens. Er is al een stuk minder onderzoek bekend over de informatie-uitwisseling binnen de ketens. De bestaande wetenschappelijke literatuur over ketensamenwerking wordt in dit onderzoek gebruikt om de keten van de gemeente Zwijndrecht, met de daarbij horende informatie-uitwisseling, goed in beeld te krijgen. Daarnaast worden er vanuit de AVG bepaalde eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. De uitwisseling van persoonsgegevens valt daarbij onder het begrip verwerking in de zin van de AVG. De AVG stelt de volgende eisen aan de uitwisseling van persoonsgegevens: - De uitwisseling van persoonsgegevens dient te voldoen aan alle basisbeginselen van de AVG; - De uitwisseling van persoonsgegevens dient rechtmatig te zijn. Uiteindelijk kunnen deze eisen vanuit de AVG fungeren als een checklist voor dit onderzoek met de daarbij horende vraag: voldoet de casus aan de eisen die de AVG stelt aan het delen van persoonsgegevens? Als laatst worden er vanuit de theorie enkele misfits beschreven tussen samenwerkingen in ketens en de privacywetgeving. Deze misfits gaan veelal over de basisbeginselen uit de AVG. Opvallend is dat na het in kaart brengen van de keten door middel van documentatie al snel duidelijk werd dat de keten ver is op het gebied van het delen van persoonsgegevens conform de AVG. Op basis van de documentatie van de keten is vast te stellen dat de keten voldoet aan de AVG. Uit de interviews met professionals die zich bezighouden met de dagelijkse werkzaamheden van de keten blijkt toch dat de keten niet helemaal voldoet aan de AVG. Er blijkt een verschil te zijn tussen voldoen aan de privacywetgeving op papier en in de praktijk. Dit is veelal te verklaren door een gebrek aan coördinatie in de keten. Zo missen er onder andere werkafspraken over de te delen informatie tussen de verschillende professionals. Hierdoor is de informatie die onderling gedeeld wordt op elk moment verschillend. Dit terwijl volgens de AVG duidelijk dient te zijn welke persoonsgegevens er gedeeld dienen te worden te behoeve van de desbetreffende keten. Optimalisatie van privacy binnen de keten kan worden gerealiseerd door het verbeteren van de coördinatie in de keten, bijvoorbeeld door middel van duidelijke werkafspraken.

Additional Metadata
Thesis Advisor Prof.dr. J.F.M. Koppenjan, Mr.dr. J. van Ast
Persistent URL hdl.handle.net/2105/51047
Series Public Administration
Citation
Berg, Martijn van den. (2019, October 29). De AVG als bedreiging voor ketensamenwerking. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/51047