In de ouderenzorg spelen ontwikkelingen zoals vergrijzing, stijging van zorgkosten en toename van chronische ziekten, waardoor ouderen zwaardere zorg nodig hebben. Dat zet de kwaliteit van zorg binnen verpleeghuizen onder druk. De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: “Hoe kan de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg voor verpleeghuispatiënten zo goed mogelijk gewaarborgd en waar mogelijk verbeterd worden, gegeven de middelen die het management tot zijn beschikking heeft?” Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen en hoe het management beter om kan gaan met de groeiende discrepantie tussen zorgvraag en middelen. Daarbij is de kwaliteit zowel vanuit het management als de professional bekeken. Kwaliteit van leven wordt voornamelijk bereikt door de cliënt de eigen regie te laten behouden. Deze zijn ze deels kwijt doordat ze vanwege gezondheidsproblematiek afhankelijk zijn van de professional. Om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bieden moet de scholing naar een hoger niveau. Bovendien is verbetering mogelijk in de bejegening richting de cliënt. Kwaliteit van zorg wordt vooral geborgd door te werken volgens de normen en eisen van het kwaliteitssysteem. Daarover is op dit moment nog weinig kennis bij professionals. Daarom is het belangrijk om professionals meer te informeren over en te betrekken bij het kwaliteitssysteem. Ook wordt niet altijd volgens de normen gewerkt vanwege de hoge werkdruk. Het management heeft beperkte middelen om dit op te lossen en moet de professional beter inzicht geven in de beschikbare middelen, zodat deze reële verwachtingen heeft over wat wel en niet haalbaar is. Het is belangrijk dat verpleeghuizen hun strategie aanpassen om goede zorg te kunnen blijven bieden ondanks de genoemde ontwikkelingen. In de onderzochte organisaties is het dan ook belangrijk dat professionals hoger geschoold worden. Het management moet professionals meer betrekken bij zaken als het kwaliteitssysteem en regelgeving. Daarnaast moet de professional de cliënt zoveel mogelijk de eigen regie laten behouden. In dit onderzoek ligt focus op de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven in het verpleeghuis. Dit zijn brede begrippen, waardoor er over veel onderwerpen conclusies gedaan zijn, maar verdieping soms mist. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de oorzaken en mogelijke oplossingen van de hoge werkdruk die professionals ervaren in de verpleeghuizen.

Additional Metadata
Keywords kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg, verpleeghuis, management
Thesis Advisor Huijsman, R.
Persistent URL hdl.handle.net/131405, hdl.handle.net/2105/16460
Series Bachelor scripties (ESHPM)
Citation
Planting, M. (2014, June 20). Organiseren van optimale zorg in het verpleeghuis. Bachelor scripties (ESHPM). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/16460