Het groeiende aantal diabetespatiënten over de gehele wereld beïnvloedt de globale zorgkosten. De groei van diabetes kan wellicht worden beperkt door de leefstijl van de diabetespatiënten te veranderen. Zelfmanagement vormt het sleutelwoord wat betreft deze leefstijl. Zowel eHealth als mHealth kan de diabetespatiënt ondersteunen in zijn zelfmanagement. De gespecialiseerde verpleegkundige staat in contact met zowel de patiënt als deze vorm van technologie (eHealth en mHealth). Dit kwalitatieve onderzoek zal om deze reden de rol van zowel eHealth als mHealth binnen de diabeteszorg onderzoeken vanuit het perspectief van de gespecialiseerde verpleegkundige. De centrale netwerkdriehoek van dit onderzoek bestaat uit de diabetespatiënt, de gespecialiseerde verpleegkundige en technologie (eHealth en mHealth). De perspectieven van de verpleegkundigen worden nader geanalyseerd vanuit de actor-netwerk theorie. In totaal hebben acht ziekenhuizen in de regio Zuid-Holland/Utrecht hun medewerking verleend aan dit onderzoek. Van deze acht ziekenhuizen zijn twaalf verpleegkundigen geïnterviewd. De verpleegkundigen zijn geïnterviewd middels een semigestructureerde interview met open vragen. De centrale bevindingen van dit onderzoek kunnen worden verdeeld in twee secties: de bevindingen met betrekking tot eHealth én de bevindingen met betrekking tot mHealth. De bevindingen op het gebied van eHealth laten zien dat (a) de definitie van eHealth afhankelijk is van de gebruikte eHealth systemen, (b) vanuit de perspectieven van de verpleegkundigen bezien hebben deze verschillende eHealth systemen andere soorten invloeden op de diabetespatiënt. (c) EHealth beïnvloedt de werk van de verpleegkundige, omdat de verpleegkundige te maken heeft met een hogere werkdruk, (d) de verpleegkundige beïnvloedt bovendien de interactie tussen eHealth en de diabetespatiënt door de vrije keuze van de patiënt wat betreft hun gebruik van eHealth te beperken en ten slotte (e) laat de laatste bevinding van eHealth zien dat het gebruik van eHealth leidt tot meer interactie tussen de verpleegkundige en de diabetespatiënt. Voor mHealth geldt echter dat (a) het gebruik van mHealth niet leidt tot een definitie van mHealth onder de verpleegkundigen, (b) dit betekent echter niet dat de verpleegkundigen geen mening hebben over de ontwikkeling van mHealth aangezien dit onderzoek laat zien dat de opinies van de verpleegkundigen variëren ten opzichte van elkaar. (c) Ondanks dat de opinies over deze ontwikkeling variëren, heeft ieder verpleegkundige voorwaarden gesteld aan het toekomstig gebruik van mHealth en ten slotte laat dit onderzoek (d) zien dat de diabetespatiënt meer op de hoogte is van mHealth in vergelijking tot de verpleegkundige. Dit onderzoek laat zien dat ondanks het feit dat eHealth onder andere bestaat uit mHealth, beide technologieën andere rollen vervullen in deze specifieke netwerkdriehoek. De meest interessante bevinding van dit onderzoek is dat eHealth een zichtbare actor is. Zowel de verpleegkundigen als de diabetespatiënten maken beide actief gebruik van ongeveer dezelfde eHealth systemen. MHealth kan daarentegen worden gekarakteriseerd als een actor zonder naam. Dit onderzoek laat zien dat mHealth zeker een rol speelt in dit netwerkdriehoek aangezien er een interactie is tussen mHealth en de relatie tussen de verpleegkundige en de diabetespatiënt. De verpleegkundigen definiëren het echter niet als een mHealth. Volgens de verpleegkundigen in dit onderzoek heeft eHealth een zichtbare rol in diabeteszorg. MHealth heeft daarentegen een minder zichtbare rol, het is meer een actor zonder naam.

Additional Metadata
Keywords Diabetes care, mHealth, eHealth, specialized nurses
Thesis Advisor Walters, B
Persistent URL hdl.handle.net/131409, hdl.handle.net/2105/16464
Series Bachelor scripties (ESHPM)
Citation
Tan, S. J. (2014, June 30). The role of eHealth & mHealth in diabetes care. Bachelor scripties (ESHPM). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/16464