Achtergrond Er is onderzocht of integrale zorg dan wel de mate van zelfredzaamheid invloed hebben op het zorggebruik van kwetsbare ouderen. Literatuur Door de complexe en voortdurende sociale- en gezondheidsproblemen hebben kwetsbare ouderen behoefte aan een breed scala aan producten en diensten. Dit maakt dat kwetsbare ouderen meer gebruik maken van zorgvoorzieningen dan niet kwetsbare ouderen. Op het zorggebruik van kwetsbare ouderen kunnen twee determinanten van invloed zijn: integrale zorg en de mate van zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid wordt gezien als de mate waarin een volwassene een acceptabel niveau van functioneren realiseert op belangrijke domeinen van het leven, al dan niet met hulp en begeleiding. Uit onderzoek naar de invloed van zelfredzaamheid wordt een positief effect gevonden op het gebruik van formele zorg. Ook integrale zorg zou van invloed zijn op het zorggebruik. Integrale zorg behelst het geven van zorg waarbij de patiënt centraal staat en de zorg proactief is. Integrale zorg wordt gezien als een oplossing voor veel knelpunten in de zorg voor kwetsbare ouderen. Daarnaast is uit verschillende onderzoeken naar voren gekomen dat het ontvangen van integrale zorg ook invloed heeft op de mate van zelfredzaamheid. Uit deze onderzoeken komt echter geen vermindering van zorggebruik naar voren. Met het behulp van het model van Andersen zijn de factoren in kaart gebracht die invloed hebben op het zorggebruik. Dit zijn namelijk geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en burgerlijke staat. Deze factoren zijn opgenomen in het conceptueel model onder sociaal-demografische kenmerken. Het conceptueel model bevat de verbanden tussen integrale zorg, zelfredzaamheid, persoonskenmerken en zorggebruik. Methode Zorggebruik is onderverdeeld in vijf categorieën, namelijk huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, paramedische zorg, thuiszorg en het hebben van een persoonlijk alarmsysteem. Er is een kruistabel gemaakt met daarin de verdeling van de controle variabelen, de zelfredzaamheid en de zorgcategorieën over de controle- en experimentele groep. Tevens is er getoetst of het verschil tussen de controle- en experimentele groep voor de controle variabelen en de mate van zelfredzaamheid significant is. Om het effect van integrale zorg en de mate van zelfredzaamheid op zorggebruik te toetsen zijn er logistische regressies uitgevoerd. Per zorgcategorie is een logistische regressie uitgevoerd. Om het effect van integrale zorg op de mate van zelfredzaamheid te toetsen is een lineaire regressie uitgevoerd. Conclusie Uit de resultaten komt naar voren dat kwetsbare ouderen die integrale zorg ontvingen geen vergrote of verminderde kans hebben op het gebruiken van de zorgcategorieën. Kwetsbare ouderen met een lagere zelfredzaamheid hebben meer kans op het hebben van een persoonlijk alarmsysteem. Op de overige zorgcategorieën heeft de mate van zelfredzaamheid van ouderen geen significant effect. Voor ouderen die integrale zorg ontvingen wordt ook geen effect gevonden op de mate van zelfredzaamheid.

Additional Metadata
Keywords zorggebruik, intergrale zorg, kwetsbare ouderen, zelfredzaamheid
Thesis Advisor Janse, B.
Persistent URL hdl.handle.net/131414, hdl.handle.net/2105/16477
Series Bachelor scripties (ESHPM)
Citation
Horst ter, Q. (2014, June 27). Zorggebruik van Kwetsbare ouderen. Bachelor scripties (ESHPM). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/16477