Deze bachelorscriptie gaat over het perspectief van revalidatiecliënten op kwaliteit van zorg in een verpleeghuis. Uit onderzoek is gebleken dat er te weinig aandacht is voor het perspectief van de revalidatiecliënt en dat juist het betrekken van de cliënten bij het revalidatieproces een positieve invloed heeft op de voortgang van de revalidatie. Revalidatiecliënten hebben bepaalde kenmerken waardoor ze zich onderscheiden van permanente cliënten in een verpleeghuis. Het belangrijkste kenmerk waardoor zij zich onderscheiden van de permanente bewoners is het feit dat zij een ander toekomst perspectief hebben. Het verblijf van de revalidatiecliënten is tijdelijk en komt dus ten einde zodra de cliënt goed genoeg gerevalideerd is om weer naar huis te kunnen. Hierdoor hebben revalidatiecliënten andere belangen dan permanente cliënten. Om het onderzoek te ondersteunen is er literatuur bestudeerd met betrekking tot kwaliteit van zorg en het cliëntenperspectief. Het blijkt dat er een vragenlijst bestaat vanuit de CQ-index die kan worden gebruikt om het perspectief van cliënten van een verpleeghuis in kaart te brengen. Verder kan het SERVQUAL-model dienen als hulpmiddel om aan te tonen waar belangrijke knelpunten zitten bij de dienstverlening volgens de cliënt. De vraag is alleen of deze instrumenten toereikend zijn voor het in kaart brengen van de visie van de revalidatiecliënt. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een kwalitatief onderzoek gedaan. In dit kwalitatieve onderzoek zijn veertien respondenten geïnterviewd aan de hand van semigestructureerde interviews. Om de uitkomsten van de interviews te ondersteunen is er tevens geobserveerd op de afdeling. Deze methoden zijn gebruikt om te onderzoeken wat er voor revalidatiecliënten echt toe doet en waar dus meer aandacht aan besteed moet worden. Na de analyse van interviews en de observatie blijkt dat de cliënten het erg belangrijk vinden dat ze gehoord worden, dat de revalidatie goed verloopt, dat de informatie hierover en zeker over het eindpunt van de revalidatie duidelijk is en dat ze goed worden verzorgd wat betreft de algemene dagelijkse levensbehoefte. Er kan worden geconcludeerd dat de vragenlijst uit de CQ-index niet geschikt is om de visie van de revalidatiecliënt in kaart te brengen. De vragen zijn te gesloten en daardoor komt men niet tot de kern van het probleem en verschillende onderwerpen die revalidatiecliënten belangrijk vinden komen niet voor in de vragenlijst. De verschillende dimensies uit het SERVQUAL-model komen enigszins overeen met wat de revalidatiecliënt belangrijk vind. Toch sluit dit model ook niet volledig aan op de belangen van deze cliënten. Er kan tevens worden geconcludeerd dat het generaliseren van ervaringen niet mogelijk is. Er kan alleen worden vergeleken tussen ervaringen om hier een verband te ontdekken en vervolgens dit toe te passen in de praktijk om een verbetering te bewerkstelligen. Tenslotte wordt er aanbevolen om in toekomstig onderzoek te kijken naar de juiste manier om de visie van revalidatiecliënten in kaart te kunnen brengen.

Additional Metadata
Keywords revalidatieclienten, kwaliteit van zorg, verpleeghuis, clientenperspectief
Thesis Advisor Aarst, J.
Persistent URL hdl.handle.net/131415, hdl.handle.net/2105/16478
Series Bachelor scripties (ESHPM)
Citation
Kan van, M. (2014, June 27). Het clientenperspectief op kwaliteit van zorg in een verpleegtehuis. Bachelor scripties (ESHPM). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/16478