In deze scriptie wordt het onderzoek naar de invloed van beslissingsruimte op de werkbeleving bij leraren in het primair onderwijs uiteengezet. Daar van verschillende kanten het signaal afgegeven is dat de beslissingsruimte van leraren afgenomen is, is de vraag of dit ook gevolgen heeft gehad voor de werkbeleving en in welke mate. Allereerst zullen een viertal onderwijsontwikkelingen beschreven worden, welke geacht worden van invloed te zijn (geweest) op de beslissingsruimte. Daarna wordt het theoretisch kader geschetst, waarin de definiëring van de begrippen beslissingsruimte en werkbeleving aan bod komt. Werkbeleving wordt in de scriptie opgevat in termen van arbeidssatisfactie en organisatiebetrokkenheid. Tevens wordt een theoretische onderbouwing gegeven voor de verwachte invloed van beslissingsruimte op werkbeleving. Op basis van het theoretisch kader wordt het conceptueel model gepresenteerd en bijbehorende basis- en deelhypothesen. Het volgende deel staat in het teken van de onderzoeksmethode en resultaten. Na een toelichting op de gekozen onderzoeksstrategie, worden de resultaten gepresenteerd middels zowel een beschrijvende analyse als een regressie analyse. De beschrijvende analyse ordent de resultaten, waarna de regressie analyse relaties tussen de data zichtbaar maakt. Op basis van de regressie analyse wordt aangetoond dat beslissingsruimte van invloed is op de arbeidssatisfactie en op een specifieke vorm van organisatiebetrokkenheid, namelijk de affectieve betrokkenheid. Tevens wordt aangetoond dat deze positieve invloed met name verklaard worden door specifieke kenmerken van beslissingsruimte. De verklaring voor deze resultaten wordt gegeven in het laatste onderdeel van de scriptie (conclusies en aanbevelingen) en wordt onderbouwd door verwijzing naar gevonden theorieën en genoemde onderwijsontwikkelingen.

, , , , ,
Jetten, Drs. L.F.J. (Bert), Braster, Prof.dr. J.F.A. (Sjaak)
hdl.handle.net/2105/32298
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Rinkel-van den Berg, A. (Anna). (2012, August). Beslissingsruimte en werkbeleving: causaal verband of los zand?. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/32298