Ondanks vele veranderingen op het gebied van gender, blijft de benadeling van mensen op basis van, onder andere, hun gender een onderwerp van discussie. Onderzoeken naar gender verschillen in mediateksten tonen aan dat stereotypen in de representatie van gender nog steeds voorkomen. Op het moment dat mensen in aanraking komen met stereotypen, in bijvoorbeeld een televisieprogramma, kunnen bestaande ideeën over gender worden bevestigd en versterkt. Machtsverhoudingen op het gebied van gender kunnen zodoende in stand worden gehouden. Ideeën over gender kunnen echter ook worden uitgedaagd, waardoor machtsverhoudingen kunnen worden veranderd. Deze thesis besteedt aandacht aan de manier waarop gender wordt gerepresenteerd in de crimeserie Criminal Minds. In het onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatieve inhoudsanalyse van het vierde seizoen van de serie. Binnen deze methode is een thematische analyse ingezet om door middel van codering dominante thema's te kunnen onderscheiden in de beschrijving van mannelijke en vrouwelijke hoofdrolspelers in de serie. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken is in dit onderzoek gekozen voor een inductieve aanpak, waardoor thema's direct voortvloeien uit de data en premature conclusies worden voorkomen. Uit de analyse zijn vijf dominante thema's naar voren gekomen, namelijk familie en relaties, functioneren op het werk, hiërarchie, intelligentie en zorgzaamheid. Dit onderzoek vindt aansluiting bij voorgaande onderzoeken naar gender verschillen in crimeseries door de bevinding dat zowel stereotypen als counterstereotypen worden getoond in Criminal Minds. Er zijn namelijk diverse thema's gevonden die eerder zijn verbonden aan gender. Het is gebleken dat met name vrouwelijke personages worden getoond in combinatie met ouderschap en emoties, terwijl mannelijke karakters meer orders geven. Op deze punten worden bestaande discoursen omtrent femininiteit en masculiniteit bevestigd. Echter, er zijn ook verschillen met voorgaande onderzoeken gevonden met betrekking tot de thema's. In de analyse komt dit vooral naar voren op het gebied van zorgzaamheid dat in Criminal Minds veelal aan masculiniteit wordt gekoppeld. Tevens heeft dit onderzoek een nieuw thema opgeleverd, functioneren op het werk, waaruit is gebleken dat de mannelijke en vrouwelijke karakters op eenzelfde manier worden gepresenteerd op het gebied van prioriteiten. Er worden in Criminal Minds zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen ingezet om misdaden op te kunnen lossen. De serie als geheel daagt op deze manier de bestaande gender discoursen in de maatschappij op diverse manieren uit.

, , , , , , ,
J.C. van Sterkenburg, A.F.M. Krijnen
hdl.handle.net/2105/32667
Media en Cultuur
Erasmus School of History, Culture and Communication

J.M. Heijmans. (2014, September 25). Crimes on Gender. Media en Cultuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/32667