Dit onderzoek richt zich op de betrokkenheid van private partijen bij het beheer van de openbare ruimte. Het richt zich specifiek op de burger als privaat beheerder. Het doel was om inzicht te verkrijgen in de condities die van belang zijn voor het in stand houden van burgerinitiatieven na ontwikkeling van de openbare ruimte. Dit in tegenstelling tot veel bestaand onderzoek dat zich meestal niet richt op de beheerfase, maar vooral op de initiatieffase en de factoren die daarvoor van belang zijn. De stedelijke openbare ruimte staat door de trek naar de stad en de economische groei onder druk. Daarbij neemt, vooral buiten stadscentra, de kwaliteit van deze ontmoetingsplekken af door bezuinigingen en standaardisatie in beleid. Dat terwijl ze een belangrijk en onlosmakelijk onderdeel uitmaken van aantrekkelijke, klimaatbestendige en gezonde steden van de toekomst. Tegelijk is een tendens te zien waarbij de betrokkenheid van private partijen bij de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte groeit. Het gaat daarbij om marktpartijen, maar het laatste decennium is ook een hernieuwde opleving van burgerinitiatieven zichtbaar. Private partijen kunnen in aanvulling op en in samenwerking met de gemeente een bijdrage leveren aan het op peil houden van de (groene) ruimte in de stad, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.

, , , , , ,
Melik, R. van (Rianne), Verheul, W.J. (Wouter-Jan)
hdl.handle.net/2105/37937
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Könst, A. (Anne). (2017, April 7). Privaat beheer van de openbare ruimte. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/37937