De casus in deze scriptie wordt gevormd door het Ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk dat deelneemt aan het landelijke programma Sneller Beter pijler 3. De organisatie streeft ernaar de veranderingen in processen, werkwijzen en vaardigheden die dit programma met zich meebrengt, te borgen teneinde de patiëntenlogistiek en -veiligheid te verbeteren. In deze scriptie staat daarom de volgende probleemstelling centraal: “In welke mate zijn binnen het Ziekenhuis St. Jansdal factoren aanwezig voor het succesvol borgen van de projecten behorend bij Sneller Beter pijler 3?” Om op deze centrale vraag een antwoord te kunnen formuleren, is niet alleen nagegaan wat de literatuur zegt over borgen en succesfactoren. Ook is middels kwalitatief onderzoek verschillende respondenten gevraagd naar hun ervaringen met en verwachtingen van borgen en wat zij zien als succesfactoren voor borgen van Sneller Beter pijler 3 in het Ziekenhuis St. Jansdal. Volgens de theorie zijn twee vormen van borgen te benoemen, te weten borgen als eindpunt en dynamisch borgen. Er is, afgeleid uit de literatuur, een overzicht weergegeven van factoren die cruciaal zijn om deze borgingsvormen tot een succes te maken. Een aantal van deze factoren komt terug in borgen als eindpunt èn dynamisch borgen. Dit geldt in het bijzonder voor motivatie, een succesfactor die van groot belang is voor het welslagen van Sneller Beter pijler 3. Immers, medewerkers moeten gemotiveerd zijn tot deelname aan de Sneller Beterprojecten en bereid zijn de bijbehorende veranderingen zowel te borgen als eindpunt als dynamisch te borgen. Zonder motivatie zijn andere succesfactoren van weinig betekenis. Uit de analyse komt allereerst naar voren dat Sneller Beter pijler 3 vraagt om beide vormen van borgen. Zowel statisch als dynamisch borgen blijken van belang te zijn om de doelstellingen van dit programma te bereiken. Op dit moment is in het Ziekenhuis St. Jansdal slechts binnen een aantal projecten gestart met het doorvoeren van daadwerkelijke veranderingen. Andere afdelingen en poliklinieken zijn grotendeels nog in de fase van het in kaart brengen van de situatie. Borging, zowel als eindpunt als dynamisch, is hiermee binnen het Ziekenhuis St. Jansdal dan ook nog niet direct aan de orde, wat echter niet betekent dat hieraan nog geen aandacht wordt besteed. De analyse wijst uit dat binnen het Ziekenhuis St. Jansdal op dit moment aan een aantal van de benoemde factoren, in meer of mindere mate, invulling wordt gegeven. Het belang van een aantal andere succesfactoren wordt wel erkend, maar, bewust of onbewust, nog niet in praktijk gebracht. Hierbij gaat het voornamelijk om de factoren behorend bij dynamisch borgen.

, ,
Wijngaarden, J.D.H. van, Wijk, K.P. van
hdl.handle.net/2105/3970
Master Zorgmanagement
Erasmus School of Health Policy & Management

Mutsaerts, F. (2006, January). Borgen van Sneller Beter pijler 3: makkelijker gezegd dan gedaan. Master Zorgmanagement. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/3970