Vrouwelijke adolescenten uit de lage klasse in Brazilië hebben niet dezelfde mogelijkheden om universitair onderwijs te volgen als andere bevolkingsgroepen in het land. Het is aan NGO’s om deze vrouwen te ondersteunen, zodat ze via hoger onderwijs een betere toekomst kunnen realiseren. Hiermee worden ook traditionele ongelijkheidssituaties doorbroken. Het doel van dit onderzoek is evalueren hoe NGO’s deze adolescenten ondersteunen en waar nog ruimte ligt voor verbetering. De volgende onderzoeksvraag is opgesteld: In hoeverre bieden Braziliaanse NGO’s ondersteuning bij het bewerkstelligen van toegang tot het hoger onderwijs aan vrouwelijke adolescenten uit de lage klasse, die hiermee hun capaciteiten kunnen bevorderen en meer welzijn bereiken? Capaciteiten zijn individuele vermogens en talenten, die kunnen worden ontwikkeld om het leven te leiden wat men wil. In dit onderzoek is de Capability Approach gebruikt als raamwerk om het beleid te evalueren van NGO’s die zich richten op de ondersteuning van jongeren bij alle onderwijsniveaus. Het beleid is via een representatieve casestudy in de praktijk onderzocht. NGO’s bieden op diverse vlakken ondersteuning bij de toegang tot hoger onderwijs. Er zijn echter financiële en informatieve belemmeringen, die de stap naar de universiteit bemoeilijken (Nagaoka, Roderick en Coca, 2009). Daarnaast ontbreekt bij jonge vrouwen vaak de morele ondersteuning van naasten, vanwege gendergerelateerde sociale normen en tradities (Robeyns, 2003). NGO’s kunnen hun ondersteuning aanscherpen via programma’s die informatie verstrekken over de kosten en financiële mogelijkheden van studeren, en te begeleiden bij de aanvraag- en aanmeldingsprocedures. Programma’s die studievaardigheden versterken en ondersteunen bij de voorbereiding op het toelatingsexamen voor de universiteit, blijven van groot belang. Daarnaast worden workshops aanbevolen voor jonge vrouwen die willen studeren, en dit moeten combineren met huishoudelijke- en zorgtaken. De betrokkenheid van naasten bij de progamma’s is van belang voor het realiseren van meer begrip en ondersteuning. Financiering van de programma’s kan worden gezocht via de overheid en nieuwe sponsors. Wanneer NGO’s gaan samenwerken met lagere en middelbare scholen, kunnen leerlingen en hun familie in een vroeg stadium op school informatie krijgen over de waarde en (on)mogelijkheden van studeren, in het bijzonder voor vrouwen. Samenwerking met universiteiten wordt eveneens aanbevolen. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de implementatie van de interventies. Een veldonderzoek lijkt hiertoe aangewezen. Observaties in de praktijk en diepte-interviews met programmadeelnemers en afgestudeerden, en een paneldiscussie met verschillende belanghebbenden, kunnen hier onderdeel van zijn.

Additional Metadata
Keywords persoonlijke factoren, omgevingsfactoren, sociale factoren, resources, faciliterende middelen
Thesis Advisor Wempe, B.H.E., Flory, M.J.
Persistent URL hdl.handle.net/2105/41293
Series Leiderschap, Management & Bestuur
Citation
Vos, K.D. (2017, June 30). Studeren als sleutel tot ultiem geluk. Leiderschap, Management & Bestuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/41293