Het doel van deze Master Thesis is een bijdrage te leveren aan de theorie van de besluitvor-mingslogica effectuation en de factoren die het hanteren van deze logica kunnen stimuleren. De overtuiging dat effectuation in vrijwel elke situatie van onzekerheid een passend antwoord geeft op de vraag hoe waarde gecreëerd kan worden, gecombineerd met een fascinatie voor de wijze waarop medewerkers denken ten aanzien van het bereiken van doelen, heeft tot de volgende centrale vraag geleid: bestaat er een relatie tussen Goal orientation en de Financial performance van ondernemende medewerkers en laat deze relatie zich verklaren door de gehanteerde besluit-vormingslogica (Causation/Effectuation) van deze medewerkers? Deze vraag wordt relevant geacht tegen de achtergrond van vele ontwikkelingen op technologisch, regelgevend en sociaal terrein, die in toenemende mate traditioneel stabiele markten en sectoren confronteren met gewijzigde omstandigheden en turbulentie. Het teruggrijpen op planning- en analyseactiviteiten limiteert ondernemende besluitvorming en ondernemend gedrag. De dynamische en lerende logica effectuation geeft antwoorden waarbij controle over de toekomst belangrijker wordt dan het voorspellen daarvan. Voor de toepassing van Effectuation zijn, naast een voorwaardelijke organisatiecontext, medewerkers nodig die de eenvoudige principes van Effectuation niet alleen kennen, begrijpen en kúnnen toepassen, maar daadwerkelijk tot actie over gaan omdat zij dat zelf graag willen. Alleen dan wordt de quilt crazy en de citroen tot limonade verwerkt. Dit onderzoek is uitgevoerd onder een steekproef van 476 Accountmanager Groot Zakelijk bij een grote Nederlandse financiële instelling. Met een responspercentage van ruim 30% is kwanti-tatieve data verzameld. De verzamelde gegevens hebben betrekking op de gehanteerde besluit-vormingslogica, de mindset van medewerkers en de individuele financiële performance. Deze data is met statistische methoden geanalyseerd. De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek vormen het inzicht dat de traditioneel rationele besluitvormingsmethodiek causation nog steeds een brede toepassing kent maar geen relatie kent met de financiële prestaties. Overtuigd van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het creëren van waarde, is een tweede uitkomst van dit onderzoek, dat niet onomstotelijk vast staat dat deze opvatting breed wordt gedeeld. De toepassing van de principes van Effectuation werd voor slechts twee principes met juist vol-doende betrouwbaarheid gemeten. Voorzichtigheid is daarom geboden bij het doen van uitspraken ten aanzien van het hanteren van de principes van deze logica. De bevindingen van dit onderzoek bieden een nieuw perspectief op gedragingen van mede-werkers in corporate organisaties die de besluitvormingslogica van Causation/ Effectuation hanteren. In een model gebaseerd op inzichten uit de Goal orientation theorie en de theorie ten aanzien van expert ondernemers, Sarasvathy‘s Effectuation theorie zijn bewijzen gevonden voor de positieve bijdrage van een Learning goal orientation. Medewerkers met een mindset gericht op leren realiseren een betere Financiele performance. Daarnaast voorspelt deze mindset het gebruik van ondernemende besluitvormingslogica.

Additional Metadata
Thesis Advisor Verheul, I. (Ingrid)
Persistent URL hdl.handle.net/2105/41325
Series New Business: Innovation & Entrepreneurship
Citation
Jong, W. de, & Blekman, T.J. (Thomas). (2017, October 31). CAUSATION & EFFECTUATION als verklaring voor de relatie tussen goal orientation en financial performance van ondernemende medewerkers. New Business: Innovation & Entrepreneurship. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/41325