Het onderzoek VAN VERHALEN NAAR VERDELEN laat zien dat de bekostiging van publieke voorzieningen aan verandering onderhevig is. De liberalisering en privatisering in combinatie met de economische crisis van 2008 maken dat gemeenten terughoudend zijn geworden met actief grondbeleid, met als gevolg dat de kosten van publieke voorzieningen niet langer te verdisconteren zijn in de grondprijs. Gemeenten zijn voor de bekostiging van publieke voorzieningen aangewezen op privaat- of publiekrechtelijk kostenverhaal wanneer de markt verantwoordelijk is voor de exploitatie van grond. In de praktijk gaat de voorkeur uit naar privaatrechtelijk kostenverhaal waarbij gemeente en projectontwikkelaar vrijwillig in onderhandeling treden en een anterieure overeenkomst sluiten vooruitlopend op het wijzigen van een bestemmingsplan. Probleem is echter dat privaatrechtelijk kostenverhaal in de literatuur weinig zichtbaar is. Door de variatie, het lokaal karakter en de contractvrijheid is het moeilijk te beoordelen of partijen over het algemeen in staat zijn om tot een acceptabel resultaat te komen omtrent de bijdrage van een privaat initiatief in de kosten van publieke voorzieningen door in onderhandeling te treden. Doel van onderhavig onderzoek is om de kennis over het gebruik en de reikwijdte van het instrumentarium voor kostenverhaal te vergroten. Daarnaast wordt met het onderzoek beoogd factoren te benoemen welke van invloed zijn op de onderhandelingen over het sluiten van een anterieure overeenkomst. Het gaat erom meer inzicht te krijgen in de interactie tussen publieke en private partijen bij privaatrechtelijk kostenverhaal.

, ,
Heurkens, E.W.T.M.
hdl.handle.net/2105/43821
Master City Developer
Erasmus School of Economics

Schoonhoven, N. van (Nicolet). (2018, September 3). Van verhalen naar verdelen. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/43821