In dit onderzoek werd geanalyseerd in hoeverre sociale media een rol spelen in het gevoel van engagement tussen het Rotterdamse dansgezelschap Conny Janssen Danst en haar huidige bezoekers. Engagement werd gedefinieerd als het proces waarin een bezoeker een toegevoegde waarde levert aan een merk, in dit geval het gezelschap, wat zowel het leveren van een directe als een indirecte bijdrage kan betreffen. Daarnaast werd ook de passieve en actieve vorm van online engagement in de dataverzameling en –analyse verwerkt, aangezien specifiek werd onderzocht welke rol sociale media spelen in dit proces. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er twaalf semigestructureerde diepte-interviews afgenomen. Respondenten die deelnamen aan het onderzoek werden op basis van een purposive sample geselecteerd, waarbij gestreefd werd naar maximale variatie op basis van geslacht, leeftijd, postcode, het aantal voorstellingen de respondent van Conny Janssen Danst heeft bezocht en het sociale mediagebruik. De verzamelde interviewdata werd met behulp van open-, axiaal- en selectief coderen via het analyseprogramma Atlas.ti geanalyseerd. De resultaten die hieruit voortvloeiden tonen aan dat vrijwel alle respondenten een vrij beperkt gevoel van betrokkenheid met Conny Janssen Danst ervaren, wat voornamelijk tot uiting komt door de aanschaf van kaarten voor toekomstige voorstellingen, ofwel het leveren van een directe bijdrage. Daarnaast delen respondenten doorgaans ervaringen met mogelijke mede geïnteresseerd, wat neerkomt op het leveren van een indirecte bijdrage aan het gezelschap. Laatstgenoemde vindt overwegend plaats via mond-tot-mondreclame in de offlinewereld maar in enkele gevallen gebeurt dit ook met behulp van sociale media, wat daarmee onder online engagement met een actieve aard valt. Daarentegen lijkt er voornamelijk sprake te zijn van een passieve uiting van online engagement, daar waar gesprekken over het algemeen worden gevoerd in offlinesituaties en respondenten in de meeste gevallen geen bijdrage leveren aan de inhoud op sociale media en dit hoofdzakelijk consumeren. Bovendien kan aan de hand van de resultaten gesteld worden dat respondenten zonder sociale media de weg naar voorstellingen van Conny Janssen Danst nog steeds weten te vinden. Ondanks dat respondenten wel adviezen uitbrengen voor het versterken van het merk Conny Janssen Danst lijkt dit niet automatisch een versterking van de betrokkenheid tot gevolg te hebben. Met andere woorden spelen sociale media wel een sleutelrol in het geïnteresseerd en op de hoogte houden van bezoekers en vullen daarmee de missende, directe contactmomenten op, al heeft dit geen directe invloed op het gevoel van betrokkenheid onder respondenten. Dit komt doordat betrokkenheid tot uiting komt door het blijven bezoeken van voorstelling, hetgeen zoals eerdergenoemd niet zal veranderen wanneer meer en andere informatie via sociale media bij de bezoekers terecht komt.

, , , , , ,
M. Verboord
hdl.handle.net/2105/46482
Media en Cultuur
Erasmus School of History, Culture and Communication

J. Konings. (2018, July 6). Het hele jaar dansen met Conny Janssen? Een onderzoek naar de mate waarin sociale media-uitingen van Conny Janssen Danst een rol speelt in het gevoel van engagement bij huidige bezoekers.. Media en Cultuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46482