In de afgelopen jaren is er een groot tekort aan IT-professionals ontstaan. Dit tekort is sector breed, waardoor veel verschillende bedrijven kampen met een lage toestroom aan IT-personeel. Mediabedrijven in Hilversum merken dit tekort ook, maar weten niet goed hoe ze hierop in moeten spelen. Uit eerder onderzoek naar motivaties van werknemers is geen duidelijk antwoord gekomen waarom werknemers voor bepaalde bedrijven kiezen. Vanuit Hilversum Media Campus is daarom de vraag gesteld of er onderzoek gedaan kon worden naar de motivaties van IT-professionals op het gebied van de media-industrie en mediabedrijven in Hilversum. Door middel van de onderzoeksvraag: ‘Hoe definiëren IT-professionals de aantrekkelijkheid van mediabedrijven in Hilversum?’ is getracht hier meer inzicht in te vergaren. Door middel van elf kwalitatieve, retrospectieve interviews met respondenten werkzaam bij verschillende, al dan niet faciliterende, mediabedrijven in Hilversum is er inzicht verkregen in de definitie die deze werknemers geven aan de aantrekkelijkheid van de mediabedrijven in Hilversum waar ze werkzaam zijn. Uit de analyse is naar voren gekomen dat het beeld wat IT-professionals hebben van mediabedrijven voordat ze hiermee kennis maken aanzienlijk verschilt van het beeld wat wordt gecreëerd nadat de IT-professionals bij mediabedrijven zijn gaan werken. Perceptie en praktijk sluiten dus niet goed op elkaar aan. De opleiding van werknemers is de grootste boosdoener, omdat het curriculum niet volstaat om als net afgestudeerde een baan in de media-industrie te vinden. Door middel van extra curriculaire activiteiten zorgen IT-professionals ervoor de juiste skillset te bemachtigen om in de industrie te kunnen werken. Mediabedrijven kunnen grote stappen zetten om de kloof tussen opleiding en werkveld te verkleinen, door actief betrokken te raken bij de vorming van het curriculum en relevante projecten aan te leveren. Mediabedrijven stellen daarnaast steeds hogere eisen aan nieuwe werknemers, waardoor er weinig respons is op openstaande vacatures. De focus van mediabedrijven moet daarom minder liggen op het kunnen van de werknemer op IT-gebied en meer op de affiniteit die de werknemer met IT heeft. Het vervolgens in house opleiden van deze werknemers zorgt voor een betere match met de te bekleden functie in het bedrijf en kan het gat dichten wat tussen opleiding en werkveld aanwezig is.

, , , , , , , ,
E. Hitters
hdl.handle.net/2105/46535
Media en Cultuur
Erasmus School of History, Culture and Communication

M. Botz. (2017, September 30). Werken in de mediastad Een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van mediabedrijven in Hilversum voor IT-professionals. Media en Cultuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46535