Dit onderzoek vertrekt vanuit het onderzoeksveld van sportmedia in relatie tot etniciteit. De on-derzoeken binnen dit veld bestaan voornamelijk uit inhoudsanalyses en in mindere mate recep-tiestudies. De inhoudsanalyses, die voornamelijk een Engelse en Amerikaanse context hebben, concluderen dat met name het stereotype van de fysiek sterke zwarte sporter in sterke mate naar voren komt in de sportverslaggeving. De receptiestudies geven inzicht in hoe dit stereotype ook leeft bij de consumenten van sportmedia. Huidig onderzoekt stelt de vraag hoe professionals werkzaam in de sportmedia zelf betekenis geven aan diversiteit, etniciteit en het gebruik van stereotypen in het productieproces om te achterhalen of en waarom er al dan niet bewustzijn bestaat over dit soort onderwerpen. Door het centraal stellen van het productieproces, vormt dit onderzoek een uitzondering op de bestaande recente studies binnen dit veld en geeft het nieuwe relevante inzichten voor theorievorming en vervolgonderzoek. Uit een thematische analyse van de kwalitatieve interviews met tien professionals uit de Nederlandse sportmedia komen drie the-ma’s naar voren: (1) routines, (2) diversiteit en etniciteit en (3) betekenisgeving aan stereoty-pen. Binnen elk thema bestaat een spanningsveld tussen twee stromingen, waarbij de ene stro-ming wel ruimte laat voor reflectie op etniciteit, diversiteit en het gebruik van stereotypen en de tweede, meest dominante stroming andere zaken binnen de werkroutines als snelheid en speed ambition, kwaliteit, objectiviteit en de openheid van de Nederlandse samenleving voorop stelt. Zo bestaat er binnen de werkroutines een duidelijk onderscheid tussen het werk op de (online) sportnieuwsredactie - waar reflectie in het algemeen belemmerd wordt door tijdsdruk - en het maken van achtergrondverhalen - waar meer tijd en ruimte lijkt te zijn voor reflectie en duiding. Wat betreft het denken over diversiteit en etniciteit en de betekenisgeving aan stereotypen be-staat er bij de meeste respondenten een notie van kleurenblindheid, waardoor zij journalistieke kwaliteit loskoppelen van de eigen etniciteit en een debat over diversiteit op de redactie niet als relevant beschouwen. Ook distantiëren zij zich daarmee van de onderzoeken naar stereotype-ring in de berichtgeving. Hoewel een kleinere groep respondenten inziet hoe de eigen etniciteit wel de verslaggeving kan beïnvloeden en zij daarom diversiteit als een aanvulling zien van de sportredactie, zijn alle respondenten het er over eens dat er geen daadwerkelijk debat over di-versiteit of het gebruik van stereotypen leeft in de Nederlandse sportmedia. Daarmee kan ge-steld worden dat reflectie op etniciteit, diversiteit en het gebruik van stereotypen geenszins ge-stimuleerd in de mediapraktijk van de Nederlandse sportmedia, hetgeen onbewustheid over deze onderwerpen in de hand werkt.

media, journalistiek, Etniciteit, diversiteit, stereotypering, kwalitatieve interviews, sportmedia
J. van Sterkenburg
hdl.handle.net/2105/46709
Media & Journalistiek
Erasmus School of History, Culture and Communication

M. de Heer. (2018, June 24). De betekenis van diversiteit, etniciteit en het gebruik van stereotypen in het productieproces van sportmedia in Nederland Een thematische analyse van kwalitatieve interviews met professionals werkzaam in de Nederlandse sportmedia. Media & Journalistiek. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46709