Dit onderzoek richt zich op de evaluatie van de integratietour van de gemeente Rotterdam om de sociale en culturele integratie in de stad te bevorderen. Met dit onderzoek zal er inzicht worden verschaft over het verloop van de integratietour en de invloed hiervan op de deelnemers, betrokken organisaties en de gemeente. Dit onderzoek heeft zowel een maatschappelijke als theoretische relevantie. De maatschappelijke relevantie van dit beleid rust op het hebben als doel om de sociale en culturele integratie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in Rotterdam individuele, culturele en religieuze vrijheden samengaan met een gedeeld normbesef, respect en solidariteit voor elkaar. De theoretische relevantie van dit onderzoek berust op het zorgen voor een verrijking van kennis met betrekking tot de procesmatige totstandkoming van beleid over integratievraagstukken. Wetenschappelijke perspectief In de wetenschappelijke theorieën is er voornamelijk gekeken naar de succes- en faalfactoren voor een geslaagd integratiebeleid, coproductie en invloed van het gemeentelijke beleid. Met betrekking tot een geslaagd integratiebeleid blijkt dat het voeren van een algemeen integratiebeleid de grootste succesfactor is terwijl het voeren van een doelgroepenbeleid de grootste faalfactor is. Met betrekking tot coproductie is de manier waarop er deel wordt genomen aan partnerships en netwerken de grootste succesfactor terwijl het niet open staan voor samenwerkingsverbanden de grootste faalfactor is. Met betrekking tot invloed van het gemeentelijk beleid is gedragsveranderingen de grootste succesfactor terwijl het niet doormaken van leerprocessen de grootste faalfactor is. Methodologie In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van meerdere methodes om de integratietour te evalueren. Er is zowel gebruik gemaakt van bestaande kennis als van veldwerk. Met betrekking tot bestaande kennis is er een documentenstudie en literatuuronderzoek uitgevoerd. Met betrekking tot het veldwerk is gebruik gemaakt van interviews, observaties en enquêtes. Met de 4 interviews en observaties is getracht diepte in het onderzoek te brengen en met de enquêtes is er getracht breedte in het onderzoek te brengen. De documentenstudie heeft betrekking op beleidsdocumenten en het literatuuronderzoek heeft betrekking op de wetenschappelijke theorieën. Met betrekking tot de interviews zijn ambtenaren en betrokken organisaties geïnterviewd. De enquêtes hadden betrekking op de ervaringen van de deelnemers. Resultaten Uit het onderzoek is gebleken dat de integratietour positief is ervaren en aangeslagen heeft bij de betrokken partijen. Het succes van de samenwerkingsverbanden is cruciaal gebleken bij het laten slagen of falen van de integratietour. Met betrekking tot de invloed van de integratietour op de deelnemers bleek dat er vooral een hoge invloed was op de leerprocessen. Er is een lage mate van invloed waargenomen op gedragsveranderingen. Met betrekking tot de invloed van de integratietour op de organisaties bleek er een hoge invloed te zijn op zowel de leerprocessen als de gedragsveranderingen. Met betrekking tot de invloed van de integratietour op de gemeente bleek er een lage invloed op zowel het beleidsleren als op gedragsveranderingen. Aanbevelingen Ter advies aan de gemeente: 1) Verleg de doelgroep van de integratietour naar de jongeren. 2) Betrek burgers vroeg tijdens de beleidsvorming. 3) Probeer meer gebiedsgericht te werken in plaats van onderwerp gericht. 4) Verleng de duur van de dialogen. 5) Meer ambtenaren aanstellen. 6) Vaker tussentijdse evaluaties uitvoeren. Ter advies aan de betrokken organisaties: 1) Ga op een regelmatige en structurele manier samenwerkingsverbanden met andere organisaties aan. 2) Verspreidt de dialogen over een langere periode als onderdeel van een lopend traject. 3) Probeer met een vaste groep deelnemers meerdere dialogen te houden. Ter advies aan de deelnemers: 1) Participeer aan meerdere dialogen over een langere periode. 2) Wees open voor de meningen en opvattingen van andersdenkenden. 3) Wees bereid en sta open voor leerprocessen. 4) Wees bereid en sta open voor gedragsveranderingen.

Additional Metadata
Thesis Advisor Dr. A. van Sluis, Dr. R.F.I. Moody
Persistent URL hdl.handle.net/2105/46883
Series Public Administration
Citation
Ekenci, Sefa. (2019, March 8). "De integratietour: De percepties van de Rotterdammers". Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/46883