Dit onderzoek richt zich op de financiële effecten van de inzet van ICT en digitalisering bij Nederlandse non-profit organisaties, die werkzaam zijn in de ontwikkelingssamenwerking. De doelstelling van dit onderzoek is het toetsen of digitale volwassenheid van invloed is op de financiële presentaties. In dit onderzoek is een multimethodenonderzoeksdesign gebruikt. De resultaten wijzen uit dat de mate van volwassenheid op digitale capaciteiten en leiderschapscapaciteiten geen significant verband heeft met de inkomsten in 2017, het inkomstenverschil tussen 2012 en 2017, de uitgaven aan projectactiviteiten in 2017 en de uitgaven aan beheer en administratie in 2017. Verklaringen voor deze bevindingen zijn het gebruik van verouderde ICT-systemen en de recentelijke tendens om vernieuwing en uitbouw te realiseren. Een andere verklaring lag in het overdragen van applicaties aan derden na ontwikkeling en advisering, waardoor het beheer verlegd wordt en geldstromen niet in de financiële jaarverslaglegging te herleiden zijn. Kosten efficiënt werken was ook een verklaring, dat wil zeggen; meer mensen bereiken met minder financiële middelen door gebruik te maken van digitalisering en data-analyses. De waarde van digitalisering ligt bij organisaties in het efficiënter, gestandaardiseerd en transparanter maken van werkprocessen en resultaten van projecten en programma’s. Informatie en communicatietechnologieën en digitalisering veranderen de manier waarop mensen met elkaar omgaan en hoe mensen omgaan met de wereld om zich heen. Over de mate waarop ICT en digitalisering aanwezig zijn in de processen van Nederlandse non-profit organisaties in de ontwikkelingssamenwerking bestaat onduidelijkheid alsmede over de impact van technologische toepassingen op de resultaten. Data verzameld in het derde kwartaal van 2018 met behulp van de Digitaal Meesterschap vragenlijst resulteerde in een steekproefgrootte van 54 respondenten die samen 38 organisaties vertegenwoordigen. De vragenlijst maakte gebruik van twee schalen; digitale capaciteiten en leiderschapscapaciteiten. Van 36 organisaties waren financiële prestaties publiekelijk toegankelijk. Met behulp van lineaire regressieanalyses zijn toetsingen uitgevoerd per schaal en per financiële prestatie. Zes interviews zijn gehouden bij zes non-profit organisaties die deelgenomen hebben aan de vragenlijst. Deze interviews zijn gecodeerd en hebben geleid tot verklaringen en alternatieve waarde proposities van digitalisering. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de mate van digitale volwassenheid geen verband heeft met de financiële prestaties van non-profit organisaties in de ontwikkelingssamenwerking, verder geeft dit onderzoek verklaringen voor deze constatering en alternatieve winsten waar digitalisering aan bijdraagt.

Additional Metadata
Thesis Advisor Dr. V.M.F. Homburg, Prof..dr. J.J.M. Bekkers, Prof.dr. W.E. Ebbers
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47349
Series Public Administration
Citation
Timo W. Bravo Rebolledo. (2019, March 11). The Biggest Bang out of our Buck. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47349