Strategisch management is belangrijk voor de prestaties van publieke organisaties en daarbij zijn de tools belangrijke graadmeters. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar het gebruik van strategische managementtools door ambtenaren. Tegelijkertijd krijgen publieke organisaties en ambtenaren te maken met persistente problemen, die het niveau van “wicked problems” overstijgen. Dit onderzoek – dat exploratief van aard is – kijkt naar welke strategische managementtools ambtenaren die met een persistent probleem te maken hebben gebruiken en of deze tools kunnen helpen om een persistent probleem aan te pakken. Bovendien bekijkt dit onderzoek of persistente problemen van invloed zijn op het strategische managementproces. De volgende hoofdvraag stond daarom centraal: “Wat is de relatie tussen het gebruik van strategische managementtools en het persistente probleem binnen de ministerie IenW, LNV, EZK en BZK?”. Dit onderzoek is gedaan door een survey uit te zetten onder alle ambtenaren die zich bezighouden met de transitie naar een circulaire economie. Aanvullend zijn er interviews gehouden om meer diepgang en nuance aan te brengen in de resultaten van de survey. Uit de resultaten blijkt dat ambtenaren die te maken hebben met de transitie naar een circulaire economie wel degelijk gebruikmaken van strategische management tools. Een stakeholderanalyse wordt door veruit de meesten gebruikt. De tools helpen bovendien om het persistente probleem aan te pakken doordat het de ambtenaren een richting kan geven van waar men naar toe moet om de transitie naar een circulaire economie te bewerkstelligen. De rol van de strategische management tools moet echter niet worden overschat: veel ambtenaren maken er impliciet gebruik van. De aanwezigheid van het persistente probleem heeft geen invloed op het gebruik van de tools en daarom is het geen factor in de omgeving van de organisatie (Donaldson, 2001) die het strategische managementproces beïnvloed. Een verandering in het meer, minder of anders gebruiken van een tool kan eerder worden verklaard door de waan van de dag, een verandering in functie of de mate van urgentie van een probleem. Uit toekomstig onderzoek zal moeten blijken hoe de relatie tussen persistente problemen en het gebruik van strategische managementtools op grotere schaal is, door meer persistente problemen en de ambtenaren die daarmee te maken hebben te onderzoeken. Dit onderzoek heeft hiertoe een eerste aanzet gegeven.

Additional Metadata
Thesis Advisor Dr. B.R.J. George, Prof.dr. J.F.M. Koppenjan
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47530
Series Public Administration
Citation
Leeuw, M. de. (2019, June 7). De relatie tussen het gebruik van strategische managementtools en de transitie naar de circulaire economie binnen de ministeries van IenW, LNV, EZK en BZK. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47530