Deze studie onderzoekt in hoeverre het construct Mindset (Fixed- en Growth) binnen de setting van het voortgezet onderwijs gecorreleerd kan worden met het vertonen van Innovative Work Behaviour van docenten. Behalve de mogelijke directe/ indirecte correlaties tussen Mindset en Innovative Work Behaviour, zijn tevens de constructen Effectuation en Causation in dit onderzoek meegenomen, hun duidelijke correlatie met het herkennen en benutten/ implementeren van kansen (Jong & den Hartog, 2008; Sarasvathy, 2009). Tot slot bieden de resultaten van dit onderzoek buiten de wetenschappelijke relevantie ook handvatten voor schooldirecties, waarmee zij mogelijk de motivatie en professionaliteit van de individuele docent meer op de kaart kunnen zetten, om daarmee de innovatiekracht van de organisatie te verbeteren. De hoofdvraag dit onderzoek luidt: Welke relatie heeft de Mindset, van de werknemer met het vertonen van Innovative Work Behaviour binnen het voortgezet onderwijs? Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen onderzocht. Wat is Innovative Work Behavior?; Welke relatie heeft Mindset tot Innovative Work Behavior? Wat is Effectuation & Causation, en welke relatie hebben zij met Mindset en Innovative Work Behavior?; In hoeverre heeft de Mindset daadwerkelijk invloed op de mate van Innovative Work Behavior? En tot slot: Wat is hieruit te concluderen voor toekomstig onderzoek, en voor managers die Innovative Work Behavior binnen hun organisaties willen vergroten? Middels een Time 1 Time 2 ‘within subjects’ interventie zijn op twee momenten met gevalideerde testschalen twee vergelijkbare middelbare scholen, qua omvang, docentenaantal en signatuur met elkaar vergeleken. Hierbij diende de eerste school als controle- en de tweede als interventiegroep. Uit deze studie volgt dat de Growth-Mindset van docenten samen met Self-Efficacy op positieve wijze de intentie gedrag relatie, volgens de Social Cognitive Theory, beïnvloeden. Verder is ook een correlatie van het Causation proces op deze intentie gedrag relatie vastgesteld. Het onderzoek concludeert dat de Mindset samen met de Self-Efficacy van docenten positief correleert met Innovative Work Behavior en dus mogelijkheden biedt voor onderwijsinstellingen om het innovatief gedrag van docenten positief te beïnvloeden. De resultaten van dit onderzoek kunnen als valide worden beschouwd echter is de betrouwbaarheid als gevolg van een zeer lage respons wel een beperking. Naast de bevindingen die tot de conclusie geleid hebben, volgt uit dit onderzoek ook een modererende correlatie van het Causation proces op de intentie gedrag relatie, die nader onderzocht zou moeten worden. Wanneer deze relatie wordt bevestigd dan is het Causation proces mogelijk een belangrijker determinant voor Innovative Work Behavior onder docenten dan Growth-Mindest en Self-Efficacy. Ook dient nader onderzoek gedaan te worden naar een valide testschaal van het Effectuation process binnen het onderwijs. De gebruikte schaal bleek binnen het onderwijs niet bruikbaar. De resultaten van het onderzoek leiden tot de volgende adviezen. Door zich als management op het versterken van de Self-Efficacy en het creëren van een Growth-Mindset van docenten te richten, wordt de motivatie en professionalisatie van de individuele docent ondersteund.

Additional Metadata
Keywords Mindset, IWB, onderwijs
Thesis Advisor T.J. Blekman, Juup Essers
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47585
Series New Business: Innovation & Entrepreneurship
Citation
Tim de Bondt. (2018, April 16). Mindset in het onderwijs. New Business: Innovation & Entrepreneurship. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47585