Tijdens het kabinet-Den Uyl (1973-1977) publiceert onderwijsminister J.A. van Kemenade (PvdA) de Contourennota. Deze nota stelt een structuurwijziging van het Nederlandse onderwijsbestel voor, met als belangrijkste onderdeel demiddenschool. De middenschool is een vorm van onderwijsvoor leerlingen van twaalf tot vijftien of zestien jaar. Dit onderwijsstreeft er naar alle kinderen ongeacht hun sociale milieueengelijke kans te geven in het onderwijs. In het middenschoolonderwijs zitten de leerlingen in heterogene groepen bij elkaar en is hetinhoudelijke vormings- en onderwijsaanbod verruimd. In de onderwijsleersituaties is meer aandacht voor individuele ontplooiing en sociale bewustwording. De middenschool stelt destudie- en beroepskeuze uit naar een latere leeftijd, zodat een passende keuze gemaakt kan worden. Het idee om een middenschool in Nederland in te voeren ontstaat in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Passend in de tijdgeest, overheerst het idee dat via het onderwijs iets gedaan moet worden aan sociale ongelijkheid. Tijdens het kabinet-Den Uyl starten demiddenschoolexperimenten. Deze experimenten moeten uitwijzen of algehele invoering van dit schooltype wenselijk en te realiseren is.De hoofdvraag van deze thesis is: Wat zijn de oorzaken voor het ontbreken van voldoende draagvlak in de Tweede Kamer voor de invoering van demiddenschool in de periode 1973-1977?Aan de ene kant vormen een aantal ontwikkelingen een zeer goede voedingsbodem voor deontwikkeling van de middenschool. Dit zijn bijvoorbeeld de economische groei, de spanning op de arbeidsmarkt, de ontzuiling, democratisering en emancipatie. In de samenleving heerst de wens totverandering, hier sluit de middenschool goed bij aan. Aan de andere kant werken een aantalontwikkelingen de invoering van de middenschool tegen. De belangrijkste ontwikkeling daarvan is hetidee dat de middenschool, als enige school voor twaalf tot zestien jarigen, de vrijheid van onderwijsbedreigt. Dit komt onder andere tot uiting in het politieke debat. Naarmate het concreter wordt hoe de middenschool er in de praktijk uit ziet, neemt het draagvlak in de Tweede Kamer af. Het CDA onderschrijft een groot aantal doelstellingen van de middenschool, maar departij krijgt niet de garantie dat de vrijheid van onderwijs gewaarborgd is. De vrees is dat de overheid zich teveel met de inhoud van het onderwijs gaat bemoeien en dat dit ten koste gaat vande positie van het bijzonder onderwijs. Daarom kan het CDA niet haar volledige steun geven aande minister voor invoering van de middenschool. De VVD steunt, net als het CDA, demiddenschoolplannen niet. De kritiek van de VVD komt eveneens voort uit een fundamentele waarde van de partij. De VVD is van mening dat de middenschool geen ruimte laat voorindividuele verschillen en het niveau van de leerlingen nivelleert. De VVD keurt éénonderwijstype voor leerlingen van twaalf tot zestien af, omdat dit ten koste gaat van deindividuele keuzevrijheid. Er is niet voldoende politieke steun voor invoering van demiddenschool.

Valk, Dr. L.A. van der, Dane,Dr. J.
hdl.handle.net/2105/4759
Maatschappijgeschiedenis / History of Society
Erasmus School of History, Culture and Communication

Dijk, Vera van. (2008, August 29). Tussen Mammoetwet en Basisvorming. Maatschappijgeschiedenis / History of Society. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/4759