Dat ambidextere organisaties in staat zijn tot het leveren van superieure prestaties is aangetoond in verschillende studies. Deze studies hebben met name betrekking op commerciële bedrijven die afhankelijk zijn van hun innovaties om interessant in de markt te blijven. Dit is in tegenstelling tot de organisaties binnen de Nederlandse overheid die daar niet afhankelijk van zijn. Desalniettemin is het niet ondenkbaar dat ambidexteriteit binnen de Nederlandse overheid een interessant concept is. Veel bedrijven binnen de Nederlandse overheid hebben een organisatorische scheiding tussen exploratie en exploitatie. Daarbij richten de studies zich ook meer op het strategisch kader in plaats van op het middenkader van de organisatie en het proces dat leidt tot ambidexteriteit. Dit onderzoek richt zich daarom op het middenkader en met name op de invloed van de middelmanager. Om hiertoe te komen zijn er eerst op basis van een participerende observatie een drietal probleemgebieden onderkend die de bedrijfsprestaties belemmeren. Dit zijn kennismanagement, interne coördinatie en organisatiestructuur. Op basis van deze probleemgebieden en de invloed middelmanager zijn er vijf hypotheses opgesteld waarbij uitgegaan wordt dat deze positieve invloed hebben op de bedrijfsprestaties. De hypotheses zijn getoetst aan de hand van kwantitatief onderzoek. Hiervoor is een enquête opgesteld die is uitgezet onder de middelmanagers bij het Joint IV Commando dat een organisatie is binnen het Ministerie van Defensie van de Nederlandse overheid. Van de uitgezette enquêtes heeft 36% van de middelmanagers gereageerd. Hierna is de data omgezet naar Excel waar deze is gecodeerd als input voor SPSS om de data te gaan analyseren. Zowel de literatuur als de empirische data laten zien dat zowel de probleemgebieden als de middel-manager individueel een significante invloed hebben op de bedrijfsprestaties. Bij het toetsen van de hypotheses blijkt uit de resultaten dat van de vijf hypotheses er uiteindelijk twee worden bevestigd en drie worden verworpen.

Additional Metadata
Keywords Ambidexteriteit, middelmanager, exploratie, exploitatie, overheid, kennismanagement
Thesis Advisor Peter de Wolf, Alexander Maas
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47599
Series Strategisch Management & Strategische Vernieuwing
Citation
Marco Nieuwenhuizen. (2018, July 5). Ambidexteriteit binnen de Nederlandse overheid en de rol van de middelmanager. Strategisch Management & Strategische Vernieuwing. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47599