De markt van cryptovaluta is een innovatieve, roerige en vooruitstrevende markt. Door zijn exponentiële groei heeft de markt veel ogen op zich gericht. De meest typische kenmerken van deze markt zijn de organische groei en de hoge mate van decentralisatie. Er is geen centrale autoriteit die toezicht houdt of een zorgplicht nastreeft. Sinds 2008 zijn diverse ethische problemen geconstateerd. De meest prominente ethische problemen zijn marktmanipulatie, gebrek aan transparantie, fraude bij Initial Coin Offerings (hierna ICO) en gebrek aan vertrouwen. Om een duurzame groei van de cryptomarkt te waarborgen, is het noodzakelijk om deze markt meer ethisch in te richten. Het doel van dit onderzoek is om met de filosofie van Alasdair MacIntyre over de herontdekking van moraliteit te achterhalen hoe de cryptomarkt op een meer moreel acceptabele wijze kan verlopen. De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Welke ethische maatstaven kunnen worden ontwikkeld voor de ethische problemen in de nieuwe praktijk van cryptovaluta zoals Bitcoin en hoe kan deze praktijk worden ingericht zodat de ethische maatstaven worden gerealiseerd?’ Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, is kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder vijftien respondenten. De respondenten vallen in twee groepen uiteen, namelijk partijen die actief zijn in de praktijk van cryptovaluta en experts die actief zijn in een vergelijkbare sector zoals de financiële wereld. De respondenten hebben dezelfde interviewvragen guide beantwoord, zodat vanuit verschillende invalshoeken input is gegeven op dezelfde onderwerpen. Uit de antwoorden blijkt het volgende; 1) de ethische deugden rechtvaardigheid, eerlijkheid en moed zijn toepasbaar op de handel in cryptovaluta; 2) om de deugden te realiseren, dient de markt geïnstitutionaliseerd te worden. Om dit te bewerkstelligen zijn verschillende rollen en functies geschetst, al is het nog niet duidelijk welke partijen deze rollen dan idealiter moeten oppakken en hoe deze rollen er precies uit moeten zien; 3) het duidt erop dat zodra partijen in de handel in cryptovaluta zich houden aan de deugden rechtvaardigheid, eerlijkheid en moed, de handel meer ethisch zou kunnen verlopen. Op basis hiervan wordt aanbevolen om de deugden toe te passen op de praktijk van cryptovaluta. Om deze deugden te realiseren wordt gesuggereerd om de volgende rollen te implementeren: rechtvaardigheid neerleggen bij een supranationale organisatie die een toezichthoudende functie bekleedt, eerlijkheid waarborgen door meer transparantie te realiseren door gedecentraliseerde identificatie toe te passen wat gefaciliteerd kan worden door de Blockchain, en moed afdwingen bij de aanbieders van cryptomunten, aangezien de verwachting is dat zij een zorgplicht hebben. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op welke partijen deze rollen idealiter moeten oppakken en hoe deze rollen er precies uit moeten zien om de deugden te realiseren.

Additional Metadata
Keywords Cryptocurrencies, cryptovaluta, ethics, ethics in cryptovaluta
Thesis Advisor Ben Wempe, Job Hoogendoorn
Persistent URL hdl.handle.net/2105/47615
Series Leiderschap, Management & Bestuur
Citation
Simone Groot. (2018, August 22). Cryptomania. Leiderschap, Management & Bestuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/47615