Jongeren gebruiken media-inhoud om een eigen seksuele identiteit samen te stellen. De Nederlandse soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden is een van de informatiebronnen die jongeren raadplegen. De reacties van het publiek doen vermoeden dat de inhoud van het programma zeer expliciet is en dat de verbeelding van seksualiteit afwijkt van de norm. De gevolgen van ‘hyperseksuele’ media-inhoud zijn zelfs zo verstrekkend dat beleidsmakers zich geroepen voelen om de integriteit en de seksuele moraal van jonge Nederlanders te beschermen. Echter blijkt uit sociologisch onderzoek dat het seksuele gedrag van Nederlandse jongeren niet overeenkomt met de redenen voor paniek waaruit het beleid voortkomt. Media worden beschouwd als aanjagers van morele paniek, maar de daadwerkelijke media-inhoud wordt niet onderzocht. De huidige studie brengt daarin verandering. Het onderzoekt hoe het seksualiteitsdiscours onder jongeren in Goede Tijden, Slechte Tijden wordt geportretteerd, maar ook hoe het discours in de afgelopen 30 jaar is veranderd. Hoe het discours rondom seksualiteit tussen jongeren in de Nederlandse soap Goede Tijden, Slechte Tijden in 1992, 2005 en 2016 wordt verbeeld, zal worden onderzocht met behulp van een multimodale kritische discoursanalyse. De jaartallen vloeien voort uit de drie geanalyseerde seizoenen (3, 16 en 27). Van elk seizoen werden de eerste 14 afleveringen geanalyseerd en tijdens de analyse werden slechts de jongerenpersonages gevolgd. De resultaten laten zien dat het seksualiteitsdiscours onder jongeren grofweg uiteen valt in drie hoofdthema’s, namelijk (1) heteronormativiteit, (2) monogamie en (3) randvoorwaarden voor seksualiteit. Ieder thema wordt ondersteund met verschillende uitsluitingsmechanismen en strategieën, die ervoor zorgen dat de seksuele status quo gewaarborgd blijft. Hoewel de geanalyseerde seizoenen van elkaar verschillen, blijven de hoofdlijnen vrijwel hetzelfde. Het dominante gedachtengoed aangaande seksualiteit ligt zodanig diep verankerd in de Nederlandse maatschappij, dat het seksualiteitsdiscours in de afgelopen 30 jaar weinig tot niets is veranderd. De paniek die voortkwam uit de inhoud van Goede Tijden, Slechte Tijden is op basis van de huidige studie ongegrond. De Nederlandse soap spiegelt het publiek – tegen de verwachtingen in – een zeer conservatief en behoudend seksualiteitsdiscours voor. De resultaten van het onderzoek stroken met eerder uitgevoerd sociologisch onderzoek, maar staan haaks op het beleid rondom seksualiteit in Nederland. De discrepantie tussen wetenschappelijk onderzoek en beleid, leidt tot de bevraging van dat beleid. Daarnaast kan men zich afvragen of de diversiteit van seksuele jongerenidentiteiten niet in het gedrang komt, als onder andere soapseries enkel een conventionele moraal ten toon spreiden.

, , , , , , ,
T. Krijnen
hdl.handle.net/2105/49032
Media en Cultuur
Erasmus School of History, Culture and Communication

L.Osseforth. (2019, March 13). Goede Seks, Slechte Seks - EEN PORTRETTERING VAN HET SEKSUALITEITSDISCOURS ONDER JONGEREN IN DE NEDERLANDSE SOAP GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN. Media en Cultuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/49032