Generatie Y bedrijfskundestudenten worden opgeleid voor managementfuncties. Door de toegenomen complexiteit van de maatschappij krijgen zij te maken met impactvolle dilemma’s. Hun (on)ethisch gedrag beïnvloedt de cultuur van organisaties en kan grote financiële en maatschappelijke gevolgen hebben. Voor mijn afstuderen heb ik onderzocht hoe generatiekenmerken invloed hebben op de morele oordeelsvorming van generatie Y Parttime Master Bedrijfskundestudenten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hiermee bouw ik voort op onderzoek van Boyd (2010), waaruit bleek dat generatie X en generatie Y bedrijfskundestudenten aan de Northeastern University in Boston hun ethisch oordeel anders vormen. Boyd suggereert dat dit toegewezen kan worden aan generatiekenmerken. Met behulp van de cognitieve morele ontwikkelingstheorie van Kohlberg, het 4 componenten model van Rest en het ethische besluitvormingsmodel van Jones heb ik het begrip ‘ethische oordeelsvorming’ nader uitgewerkt. Vervolgens heb ik de generatie theorie hieraan gerelateerd. Het betreft een kwalitatief onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van de vignetten methode. Om vergelijking mogelijk te maken heb ik de situatieschetsen uit het onderzoek van Boyd (2010) gebruikt. Bij 2 van de 3 vignetten kwamen de resultaten van generatie Y respondenten overeen met het onderzoek van Boyd. Dit ondersteunt Boyds suggestie dat “het opkomen voor anderen die niet eerlijk worden behandeld” en “het weinig waarde hechten aan een psychologisch contract” kenmerken zijn die de ethische oordeelsvorming van generatie Y beïnvloeden. In tegenstelling tot het onderzoek van Boyd waren deze generatiekenmerken niet onderscheidend, mogelijk wordt dit veroorzaakt door de samenstelling van de controle groep. Veel factoren beïnvloeden ethische oordeelsvorming, wat onderzoek compliceert. Om de invloed van generatiekenmerken te onderscheiden is longitudinaal onderzoek nodig. Verbetering van de ethische oordeelsvorming van (toekomstige) managers kan tot meer ethisch gedrag op de werkplek leiden. Het is niet wenselijk om daarvoor de resultaten van langlopend onderzoek af te wachten. Om praktische redenen adviseer ik om meer kwalitatief onderzoek te doen naar de ethische oordeelsvorming van toekomstige generatie Y managers. Tevens raad ik aan om te onderzoeken hoe onderwijsorganisaties en Human Resource Management afdelingen het ethisch handelen van generatie Y managers kunnen bemoedigen, rekening houdend met de kenmerken van deze doelgroep.

Additional Metadata
Keywords ethische besluitvorming, generatie Y, bedrijfskunde
Thesis Advisor Ben Wempe, Job Hoogendorn
Persistent URL hdl.handle.net/2105/50572
Series Leiderschap, Management & Bestuur
Citation
Monique van der Mijle. (2019, September 30). Het tijdgeest-effect. Leiderschap, Management & Bestuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50572