Bedrijfsgroei, innovatie, het creëren van banen en economische productiviteit zijn belangrijke drijvers om de Nederlandse economie te laten groeien. Snelgroeiende bedrijven vormen een belangrijk uitgangspunt om economische vooruitgang te stimuleren. Het onderdeel “human capital” binnen een bedrijf is één van de factoren die invloed heeft op snelle groei. Dit betreft het TMT van een bedrijf die het dagelijks bestuur vormt. Zij hebben door middel van kennis, vaardigheden en ervaring invloed op de bedrijfsvoering. In de literatuur is bekend welke ervaringsfactoren invloed hebben op snelle groei, maar is niet bekend hoe TMTs hun rijkdom aan ervaring kunnen benutten. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe ervaring binnen de TMTs van snelgroeiende midden- en kleinbedrijven bijdraagt aan snelle groei. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe dragen ervaringsfactoren binnen het top management team van midden- en kleinbedrijven bij aan snelle groei?” Snelle groei in onderhavig onderzoek wordt hierbij als volgt gedefinieerd: Een midden- en kleinbedrijf dat in de meest recente drie boekjaren gemiddeld meer of 20% per jaar in omzet- of werknemersaantallen groeit. De ervaringsfactoren zijn hierbij onderverdeeld in ondernemers-, management- en sectorspecifieke ervaring. Om antwoord te kunnen geven op bovengenoemde onderzoeksvraag is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij top management teams en enkele medewerkers van snelgroeiende midden- en kleinbedrijven zijn geïnterviewd. Uit de antwoorden van de respondenten bleek dat ervaring op verschillende manieren kan worden ingezet om snelle groei te realiseren. De eerste conclusie is dat het ontwikkelen en toepassen van een groeistrategie bijdraagt aan het creëren van betrokkenheid onder medewerkers. Daarnaast helpt ervaring bij het verbeteren van de kwaliteit van het personeel, door hen te begeleiden in de dagelijkse werkzaamheden. Dit wordt bereikt door het overdragen van kennis en ervaring door middel van coaching- en strategiegesprekken, feedback en training. Ten derde draagt ervaring in het aansturen van personeel in midden- en kleinbedrijven met meerdere managementlagen bij aan snelle groei. Het delen van visie alsmede het stilstaan bij actuele ontwikkelingen door middel van het werken met thema’s tijdens structurele meetings zijn manieren om dit te bereiken. 4 Tevens is ervaring in het nemen van adequate besluiten rondom het aannemen, afscheid nemen en inzetten van personeelsleden belangrijk. Adequate besluitvorming in relatie tot het personeelsbeleid leidt tot het verbinden van kwalitatief personeel aan de juiste functies binnen een bedrijf. Tot slot draagt het herkennen, begrijpen en beoordelen van kansen en bedreigingen voor midden- en kleinbedrijven bij aan snelle groei. Op basis van de resultaten uit het onderzoek is één propositie ontwikkeld: ▪ Ontwikkelen en toepassen van groeistrategieën in snelgroeiende midden- en kleinbedrijven heeft invloed op de betrokkenheid van het personeel. Door bovengenoemde propositie kwantitatief te toetsen in vervolgonderzoek wordt duidelijk of ervaring in het ontwikkelen en toepassen van groeistrategieën kan worden ingezet om snelle groei te realiseren.

Additional Metadata
Keywords menselijk kapitaal, midden- en kleinbedrijven, snelle groei
Thesis Advisor M. S. Kaandorp, Jacomijn Klitsie
Persistent URL hdl.handle.net/2105/50577
Series Strategisch Management & Strategische Vernieuwing
Citation
Peter de Best. (2019, September 30). Het belang van menselijk kapitaal in snelgroeiende bedrijven. Strategisch Management & Strategische Vernieuwing. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50577