In dit kwalitatieve onderzoek naar de rol van familie in de keuze van een geloof is een case study uitgevoerd onder één christelijke familie. Dit is gedaan door middel van diepte-interviews met 13 familieleden. Uit de theoretische verkenning blijkt dat er in Nederland een afname van geloof plaatsvindt. De onderzochte familie houdt echter vast aan haar geloof. De belangrijkste uitkomst uit dit onderzoek is een paradox. Aan de ene kant wordt het geloof door de generaties heen steeds vrijer. Anderzijds lijkt het geloof door de generaties heen steeds belangrijker te worden voor de familieleden, wat in gaat tegen de secularisatieliteratuur. Zowel de eerste als tweede generatie hebben het geloof op verschillende manieren doorgegeven aan hun kinderen. Dit deden zij op directe wijze in de vorm van bidden, bijbel lezen en het bezoeken van de kerkdienst. Daarnaast hebben zij het geloof ook op indirecte wijze doorgeven door hun manier van leven. Naast familie spelen ook vrienden, partners en wat als ervaring met God beleefd wordt een belangrijke rol in het gelovig, dan wel ongelovig zijn. De ontkerkelijking en secularisatie wordt door de meeste familieleden niet overduidelijk opgemerkt en lijkt niet van invloed te zijn op de familieleden. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat familie vooral op jonge leeftijd een belangrijke rol lijkt te spelen in de keuze van geloof. Het van jongs af aan bidden, bijbel lezen en naar de kerk gaan legt een fundament in de geloofsbeleving. Naarmate de familieleden ouder worden gaan zij op zoek naar hun eigen manier van geloven en wat het beste bij hen past. De meesten doen dit in grote lijnen zoals ook hun ouders dat doen. De familiebanden zijn essentieel in het bezig blijven met het geloof. Wel komt duidelijk naar voren dat familie niet de enige belangrijke factor is in de keuze van geloof. In alle drie de generaties komt het belang van gelovige vrienden, een partner en het ervaren van God naar voren. Een religieuze opvoeding kan een sterke basis leggen qua kennis en structuur wat betreft het geloof, maar uiteindelijk is het God die het moet doen, in de ogen van de familieleden. De keuze van geloof komt dus voort uit zowel de opvoeding van thuis uit, als ook de invloed van de omgeving in de vorm van vrienden, partners en het beleven van God.

familiebanden, intergenerationele overdracht, religieuze socialisatie, secularisatie
prof. dr. JPL Burgers, dr. JFA Braster
hdl.handle.net/2105/50632
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Poels, C. (2019, June 17). "Christen zijn is een way of life" De rol van familie in de keuze van een geloof. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/50632