De hedendaagse samenleving wordt gekenmerkt als een snel veranderende omgeving met grote concurrentie en veel eisen voor flexibiliteit van organisaties en bevolking. Dit geldt ook voor organisaties zoals het CAK. Binnen het CAK is er daarom aandacht en focus op duurzame inzetbaarheid. Het CAK richt zijn aandacht op de eigen regie nemen. Medewerkers dienen persoonlijk leiderschap te tonen in hun duurzame inzetbaarheid, maar hoe kunnen medewerkers van het CAK dit zo goed mogelijk doen? De verantwoordelijkheid van duurzame inzetbaarheid ligt niet alleen bij de medewerkers, dus CAK moet persoonlijk leiderschap ten aanzien van duurzame inzetbaarheid zo goed mogelijk faciliteren. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het persoonlijk leiderschap van medewerkers binnen het CAK op het gebied van duurzame inzetbaarheid en hoe het CAK dit kan faciliteren. Het onderzoek is van kwalitatieve aard. Om het onderzoek uit te voeren is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: In hoeverre tonen medewerkers van het CAK persoonlijk leiderschap ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en welke factoren zijn daar van invloed op? Om antwoord te verkrijgen op de onderzoekvraag is er in het theoretisch kader literatuur behandeld met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, persoonlijk leiderschap en factoren die invloed hebben op persoonlijk leiderschap ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Hieruit kwam dat duurzame inzetbaarheid volgens de theorie drie mogelijke dimensies heeft. Deze dimensies zijn vitaliteit, werkvermogen en employability. Daarnaast kwam ook naar voren dat de factoren die mogelijk invloed hebben op persoonlijk leiderschap ten aanzien van duurzame inzetbaarheid willen, kunnen en mogen zijn. De theorie is verwerkt in een conceptueel model. Dit model is getoetst bij 18 medewerkers van het CAK door middel van semigestructureerde interviews. De respondenten hebben hun ervaringen en meningen gedeeld in deze interviews. Daaruit zijn diverse uitkomsten naar voren gekomen. Het blijkt dat organisatiefactoren van essentieel belang zijn in persoonlijk leiderschap ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. De invloedfactor mogen is voor het CAK de belangrijkste factor. Wanneer medewerkers niet mogen werken aan hun duurzame inzetbaarheid, kunnen ze hierin moeilijk persoonlijk leiderschap tonen. Mogen in een uitgangspunt om ook te willen en kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is gebleken uit de interviews dat binnen het CAK niet per se alle drie de duurzame inzetbarheid dimensies van toepassing zijn. In de praktijk overlappen deze dimensies elkaar te veel. Vitaliteit en het werkvermogen lijken te veel op elkaar dat deze in de praktijk samengevoegd kunnen worden. Employability is wel zodanig verschillend dat dit een belangrijke aparte dimensie is. Door dit onderzoek is de onderzoeksvraag beantwoord en is nieuwe aanvullende informatie verkregen voor de huidige literatuur. Aan de hand van de resultaten en de analyse zijn er 4 praktische aanbevelingen gedaan voor het CAK. 1. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid 2. Zichtbaarheid van talent 3. Mastersclasses organiseren 4. Harmoniseren HR-beleid

Additional Metadata
Thesis Advisor Prof.dr. L. den Dulk, Dr. N. Cannaerts
Persistent URL hdl.handle.net/2105/51196
Series Public Administration
Citation
Dobbe, kelly. (2020, January 31). Pak de leiding in jouw eigen duurzame inzetbaarheid. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/51196