Achtergrond Tijdens de coronapandemie probeert de Nederlandse overheid het aantal coronabesmettingen te verminderen met maatregelen die een zo klein mogelijke maatschappelijke impact hebben. Coronavirus tracking apps kunnen hier mogelijk uitkomst bieden. Deze apps monitoren of iemand in contact is geweest met een mogelijk besmet persoon. Nederland gebruikt hiervoor de CoronaMelder. Het gebruik van de CoronaMelder is vrijwillig en de effectiviteit ervan hangt af van het aantal Nederlanders dat de app vrijwillig wil gebruiken. Het is onbekend welke factoren invloed hebben op de bereidwilligheid van Nederlanders om de CoronaMelder te gebruiken. Doel In deze scriptie wordt onderzocht welke factoren invloed hebben op de bereidheid van de Nederlandse bevolking om de CoronaMelder te gebruiken. Methode Er is in deze studie gekozen voor een cross-sectioneel surveyonderzoek. De data zijn geanalyseerd door middel van een multipele hiërarchische regressieanalyse. De onderzoekspopulatie is de Nederlandse bevolking. 166 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld. Resultaten Uit de analyse bleek dat de mate waarin iemand gelooft dat de CoronaMelder bijdraagt aan het verminderen van de besmettingen van het coronavirus, de mate waarin iemand ervaart dat de omgeving denkt dat diegene de CoronaMelder moet gebruiken en de mate waarin iemand een privacyrisico ervaart bij het gebruiken van de app invloed hebben op de beslissing of iemand wel of niet de CoronaMelder gaat gebruiken. De mate waarin iemand verwacht dat het moeite kost om de app te gebruiken, de mate waarin iemand de juiste ondersteunende middel bezit om de app te gebruiken en het vertrouwen dat iemand heeft in de overheid of in technologie bleken geen voorspellers te zijn van het gebruik van de CoronaMelder. Conclusie De resultaten laten zien dat bestaande modellen voor het voorspellen van de gebruikersbereidheid van digitale overheidstoepassingen deels passend zijn bij het voorspellen van het gebruik van de CoronaMelder. Het inzicht verkregen uit deze studie zou de Nederlandse overheid kunnen inzetten om de CoronaMeldercampagne effectiever te maken door op de voor de potentiële gebruiker relevante thema’s in te spelen.