In de media, het onderwijs en het bedrijfsleven wordt er volop gediscussieerd over het belang van inclusiviteit. De overheid, waar Financiën toe behoort, heeft een belangrijke taak om in haar eigen organisatie diversiteit en inclusie te optimaliseren. Een divers ambtelijk apparaat draagt namelijk bij aan legitimiteit, effectiviteit en gelijkwaardigheid van de overheid omdat bestuurders beter kunnen inspelen op maatschappelijke problematieken (Baily, 2014; Çelik, 2018). Echter blijkt het in de praktijk vaak lastig om inclusie te bereiken en te behouden. Volgens Riordan (2014) wordt de inclusieve bedrijfscultuur vaak belemmerd door ongeschreven regels en gebrek aan steun vanuit de dominante groepsleden. Zo hebben veel organisaties onbewust prototypen voor succes. Hier komen subtiele vooroordelen bij kijken die leiden tot uitsluiting. Om dit probleem gericht aan te pakken biedt dit onderzoek verdiepende inzichten hoe in- en uitsluiting tot stand komt en welke ongeschreven regels en mechanismen hierop van invloed zijn. Het onderzoek richt zich op de uitvoerende medewerkers van de afdelingen ‘Inspectie der Rijksfinanciën’ (IRF) en ‘Fiscaal-Economische zaken’ (FEZ). Beide directies vallen onder de financiële functie, maar vervullen (deels) een andere rol. Per afdeling zijn de ongeschreven regels getraceerd en is de ervaren mate van inclusie gemeten. Hierbij is gebruik gemaakt van een kwalitatieve analyse waarbij twee verschillende methoden middels triangulatie met elkaar worden gecombineerd. De eerste methode is de ‘work group inclusion measure’ (WGIM) van Chung, et al., (2019). Deze methode maakt het mogelijk om inclusie te meten middels de vijfpunts Likertschaal. Specifiek is voor deze methode gekozen omdat deze zich richt op de componenten identificatie en authenticiteit. Volgens het theoretisch kader vormen deze tezamen de afhankelijke variabele inclusie. De tweede methode bestaat uit semi-gestructureerd interviews. De methode maakt het mogelijk om ongeschreven regels te achterhalen. Evenals een beeld van gedragingen waaraan medewerkers zich grotendeels (onbewust) houden.

Dr. F.B. van der Meer, Prof.dr. L. den Dulk
hdl.handle.net/2105/56501
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Anne van Helvoort. (2021, February 8). EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN ONGESCHREVEN REGELS OP DE MATE VAN INCLUSIVITEIT BINNEN HET MINISTERIE VAN FINANCIËN. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/56501