Co-creatie in de publieke sector is een concept dat wordt gebruikt als nieuwe hervormingsstrategie om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Daarom focust dit onderzoek zich op het achterhalen van de meerwaarde van co-creatie voor de omgevingsvisie van Provincie Zeeland. De meerwaarde wordt onderzocht onder netwerkpartners en onder beleidsmedewerkers van Provincie Zeeland. De vraag die daarmee centraal zal staan is: “Welke meerwaarde heeft de co-creatieve aanpak voor het realiseren van de omgevingsvisie in de Provincie Zeeland, en hoe wordt deze meerwaarde ervaren door beleidsmedewerkers en netwerkpartners”? In de literatuur zijn verschillende pijlers die als onderdeel dienen van co-creatie. Voor dit onderzoek staan service-ervaring, democratie en inhoudelijke kwaliteitsverbetering centraal. Doormiddel van een casestudie zal de meerwaarde van deze pijlers onderzocht worden. De onderdelen van deze casestudie zijn literatuuronderzoek, observaties en semigestructureerde interviews. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat samenwerking en domeinoverstijgend werken voor de netwerkpartners en interne beleidsmedewerkers een belangrijk onderdeel is voor het werken aan de visie. Het zorgt voor verschillende invalshoeken en draagvlak. Daarnaast leveren de netwerkpartners specifieke kennis die de provincie niet altijd in huis heeft. In het huidige proces is een hogere mate van co-creatie dan voorgaande processen. Wel was deze manier van werken nog een leerweg voor de Provincie, waardoor er soms onduidelijkheid was over het proces. Ook in de communicatie. Over het aantal betrokken partijen zijn de netwerkpartners en beleidsmedewerkers tevreden. Over resultaat zijn overwegend positieve geluiden, alleen soms wordt de geleverde input wat gemist. Wel het proces als gelijkwaardig bestempeld. Wat betreft de concreetheid van de visie vinden meerder netwerkpartners dat de Provincie een duidelijke rol moet pakken. Nu zijn conflicten namelijk vooruitgeschoven, waardoor deze in de toekomst wel nog naar boven zullen komen. Conflicterende belangen zijn in dit proces nog niet naar boven gekomen, maar dit wordt wel verwacht in de uitvoering. Het nieuwe proces was veel schakelen, en tijdsdruk heeft een hele grote rol gespeeld voor de interne organisatie. Als laatste punt zouden verschillende netwerkpartners meerwaarde zien in het betrekken van burgers in dit proces, en zeker in de uitvoering ervan.

Dr. Flor Avelino, Dr.Ir. Jasper Eshuis
hdl.handle.net/2105/58395
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Hristijan Stevoski. (2021, August 20). Meerwaarde van co-creatie voor de Zeeuwse omgevingsvisie. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/58395