Dit onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van vertrouwen in de casus Zuid-Holland Bereikbaar. De invloed van netwerkmanagement evenals de rol van dynamiek in relaties is hierbij beschreven. De onderzoeksvraag luidde: Wat is de invloed van netwerkmanagement op het vertrouwen van de belangrijkste actoren in de fusie-organisatie Zuid-Holland Bereikbaar, en welke rol heeft dynamiek in relaties gespeeld?. Er is een kwalitatieve case study uitgevoerd met zowel desk- als fieldresearch. Allereerst zijn er diverse (vergader)verslagen van relevante overleggen waaronder Stuurgroep Zuid-Holland Bereikbaar en MtZR bekeken. Vervolgens is fieldresearch gedaan waarbij zeventien interviews zijn afgenomen en drie non-participatieve observaties zijn uitgevoerd. In de casus Zuid-Holland Bereikbaar zijn diverse actoren vertegenwoordigd zoals partners: Rijkswaterstaat/ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, ProRail, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag en Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Daarnaast spelen de uitvoeringsorganisaties: Bereik!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming een rol. Er is gebleken dat structureel netwerkmanagement van belang is om vertrouwen te creëren in de casus Zuid-Holland Bereikbaar. Een lage mate van netwerkmanagement leidde tot een lage mate van het vertrouwen, terwijl een hoge mate van netwerkmanagement leidde tot een toename in het vertrouwen. Tevens bleek dynamiek in relaties een verklarend mechanisme te zijn voor de ontwikkeling van het vertrouwen in de casus. Een mutatie in de dynamiek in relaties betekende een verandering voor het vertrouwen. Door het analyseren van de dynamiek in relaties is beter inzicht verkregen in de ontwikkeling van vertrouwen. De uitkomsten van dit onderzoek onderstrepen het belang van continue aandacht voor het voeren van een dialoog en het mobiliseren van middelen om dat mogelijk te maken. Het blijft een uitdaging om in de context van een networks governance tot vertrouwen te komen. Er kunnen vier belangrijke aanbevelingen worden gedaan op basis van de conclusie. - Stel een procesmanager aan; - Creëer evaluatiemomenten; - Procesafspraken integreren als netwerkmanagementstrategie; - Samenwerken door samen te werken. Het onderzoek heeft diverse interessante inzichten opgeleverd, tegelijkertijd kunnen er een tweetal tekortkomingen worden genoemd. Allereerst beslaat een deel van het onderzoek een periode die in het verleden ligt waardoor verkregen informatie minder betrouwbaar zou kunnen zijn. Tevens is het uitdagend gebleken om theoretische concepten te vertalen naar een weerbarstige praktijk.

Dr.Ir. Jasper Eshuis, Dr. K. Migchelbrink
hdl.handle.net/2105/58399
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Joris Sonneveld. (2021, August 16). ‘’Alle neuzen dezelfde kant op’’. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/58399