Dit onderzoek is gericht op hoe de gemeente Amsterdam het bedrijfsleven kan mobiliseren om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit onderzoek heeft een verkennend doel, waarbij begrip wordt vergaard over welke beleidsinstrumenten en concrete acties kunnen worden ingezet voor deze mobilisatie. De volgende vraag staat centraal binnen dit onderzoek: ‘Wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente Amsterdam om bedrijvigheid richting de Sustainable Development Goals te stimuleren en daarmee vorm te geven aan een groene en inclusieve economie?’. Dit onderzoek wordt op een kwalitatieve wijze uitgevoerd aan de hand van een case study bij de gemeente Amsterdam. Er zijn twee documenten geanalyseerd en 19 semigestructureerde interviews afgenomen met bedrijven, ambtenaren en SDG-experts. Uit het onderzoek is gebleken dat er drie concepten van belang zijn bij het mobiliseren van het bedrijfsleven: de SDG-drijfveren voor het bedrijfsleven, de beleidsinstrumenten van een gemeente en de SDG-implementatie die onderverdeeld wordt in barrières en concrete acties. Deze concepten zijn onderling verbonden, waarbij de relaties schematisch worden weergegeven in figuur 9. De bevindingen tonen aan dat extrinsieke drijfveren de meeste invloed hebben op de implementatie van de SDG’s door bedrijven. Als er druk vanuit stakeholders wordt ervaren, zijn bedrijven eerder bereid om de SDG’s te integreren binnen de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt er ook een druk ervaren wanneer de gemeente haar ambities en doelen voor de SDG’s expliciet uitspreekt. De intrinsieke drijfveren die worden vastgesteld in dit onderzoek worden toegeschreven aan de ‘Triple Bottom Line’ (TBL). De vertaling van deze inspanningen naar het SDG-kader wordt echter verhinderd door meerdere barrières. Deze barrières komen voort uit onvoldoende kennis over de meerwaarde van de SDG’s binnen het bedrijf, maar ook door onvoldoende kennis over de integratie van de SDG’s in de bedrijfsvoering en hoe er juist kan worden gerapporteerd. Hiermee worden de intrinsieke drijfveren om bij te dragen aan de SDG’s geremd. Hieruit kan worden vastgesteld dat er een rol weggelegd is voor de gemeente om het bedrijfsleven bekender te maken met deze doelen en hen aan te moedigen om bij te dragen aan de SDG-realisatie door barrières weg te nemen. Er is gebleken dat ambtenaren geloven in de kracht van een stimulerende rol van de overheid, waarbij wet- en regelgevende instrumenten, stimuleringsinstrumenten en zachte instrumenten worden ingezet. Middels een regelgevende rol kan er een omgeving worden gecreëerd, waarbij een heldere en stevige visie heerst. Dit verschaft duidelijke richtlijnen, 5 waarbij de SDG-ambities en doelen expliciet worden uitgesproken en van operationele criteria worden voorzien. Deze rol kan worden gecombineerd met een stimulerende rol, waarbij gebruik wordt gemaakt van zachte instrumenten en stimuleringsinstrumenten. Hiermee wordt het mogelijk om kennis te verspreiden en economische prikkels te creëren die bedrijven intrinsiek kunnen motiveren. Hierdoor zullen bedrijven zelf de druk ervaren om te voldoen aan bepaalde prestaties. Deze acties zullen bijdragen aan het reduceren van de vastgestelde barrières en het scheppen van duidelijkheid rondom de SDG’s. Vanuit het bedrijfsleven is er behoefte aan verduidelijking over de SDG’s, waarbij kennis wordt verstrekt over de SDG-ambities van de gemeente en over hoe een bedrijf het best kan bijdragen aan de SDG’s binnen de stad. Daarnaast willen bedrijven de meerwaarde van deze doelen ervaren, door middel van kansen om verder te ontwikkelen en groeien. Het bedrijfsleven hecht ook waarde aan een goede relatie met de gemeente. Om de relaties te bevorderen, zouden er mogelijkheden kunnen worden gecreëerd om het gesprek tussen de gemeente en het bedrijfsleven over de SDG’s te laten plaatsvinden. Hierbij kan worden gedacht aan netwerkmogelijkheden, online platforms of het aanstellen van SDG-ambassadeurs binnen de gemeente, waar bedrijven terecht kunnen met hun SDG-gerelateerde vragen. Dit onderzoek sluit af met de volgende aanbevelingen. Ten eerste wordt er aanbevolen om een transitie-experiment op te zetten. Hiermee wordt een testomgeving gecreëerd, waar barrières worden gereduceerd voor het bedrijfsleven en stimulansen worden gecreëerd om bij te dragen aan de SDG’s. Dit transitie-experiment kan worden opgedeeld in twee fases. Deze zijn schematisch samengevat in tabel 7. Daarnaast worden de bijbehorende uitdagingen opgesomd, zoals de beperkte capaciteit voor toezicht en handhaving. Hiervoor worden er voorstellen gedaan hoe hiermee kan worden omgegaan. Ten slotte wordt er aanbevolen om in gesprek te gaan met nationale en internationale gemeenten en metropolen. Hiermee wordt kennis en ervaring met elkaar gedeeld en silo-denken tussen de verschillende actoren doorbroken.

, , , , , , , ,
Hans Joosse-Bil MSc, Prof.dr. S. van Thiel
hdl.handle.net/2105/58568
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Fey Al Faidi. (2021, July 27). De Sustainable Development Goals in lokale context. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/58568