De maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer en uitdagender en vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Deze ontwikkeling gaat eveneens gepaard met de opkomst van het publieke waarde paradigma en de vraag naar alternatieve monitoren en meetinstrumenten om deze maatschappelijke waarde zichtbaar te maken (publieke waarde accounting). De Social Handprint van MAEX poogt de maatschappelijke waarde van van initiatieven en sociale ondernemers inzichtelijk te maken door hun activiteiten te visualiseren met behulp van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties enerzijds, het kwantificeren en monetariseren van deze activiteiten anderzijds. Omdat publieke waarde accounting tot op het heden beperkt is onderzocht en reflectie op de werkingsmechanismen van dergelijke meetsystemen mist, is in deze scriptie verkennend en beschrijvend onderzoek gedaan naar de Social Handprint. Met behulp van één case study is onderzocht in welke mate de Social Handprint effect heeft op de betrokken partners van het platform MAEX Amsterdam. De actor-netwerktheorie en de bestaande inzichten op het gebied van performativiteit in management accounting, vormde de basis voor het uitvoeren van kwalitatief onderzoek middels interviews, participatieve observatie en een documentenanalyse. Uit de resultaten is gebleken dat de Social Handprint een positie heeft verworven in het netwerk van maatschappelijke initiatieven, de overheid, fondsen en bedrijven in Amsterdam, omdat het zichzelf als ‘onmisbaar doorgangspunt’ heeft gevestigd om in aanmerking te komen voor een donatie van MAEX of bepaalde subsidies van de gemeente. Het invullen van de vragenlijst en het vervolgens visualiseren van maatschappelijke waarde met behulp van grafieken, kleuren en tabellen, leidt tot meer bewustzijn van de eigen activiteiten en de SDG’s. Het impact bedrag in euro’s blijkt daarentegen minder vanzelfsprekend; het bedrag wordt als minder betrouwbaar beschouwd en actoren kunnen het moeilijk in een context plaatsen. Naar aanleiding van deze bevindingen zijn een aantal aanbevelingen gedaan om het concept van maatschappelijke waarde tot een standaard te maken. Voordat een maatschappelijke waarde een standaard kan worden, vereist het concept meer toelichting, voorbeelden en moet zoveel mogelijk dezelfde taal worden gebruikt in de interne en externe communicatie. Tot slot moeten prikkels voor samenwerking worden ingebouwd, zodat het visualiseren en berekenen van maatschappelijke waarde een zelfversterkend effect kan hebben in het behalen van bredere sociale doelen.!