Hoewel doorgaans een positieve relatie wordt gevonden tussen organisatiegrootte en innovatie, ontbreekt het in de literatuur aan inzichten over hoe deze relatie kan worden verklaard. Eerder onderzoek wijst echter uit dat organisatiegrootte positief gerelateerd is aan HR-commitment praktijken (selectieprocedures, trainingen, participatieprogramma’s, functioneringsgesprekken en prestatiebeloningssystemen) en dat HR-commitment praktijken positief gerelateerd zijn aan innovatie. Ondanks deze bevindingen is niet eerder onderzocht of HR-commitment praktijken de positieve relatie tussen organisatiegrootte en innovatie verklaren. Om die reden is dit in het huidige onderzoek getoetst. Daarbij is gebruikgemaakt van de data van het European Company Survey 2013 (n = 27.019). De onderzoeksresultaten bevestigen dat er sprake is van een positieve relatie tussen organisatiegrootte en innovatie. De positieve relatie blijkt gedeeltelijk door de verschillende HR-commitment praktijken te worden gemedieerd. Het mediatie-effect van de HR-commitment praktijken kan worden verklaard, doordat grotere organisaties meer financiële middelen hebben om HR-commitment praktijken te implementeren dan kleinere organisaties en HR-commitment praktijken (via kennisontwikkeling) bevorderlijk zijn voor innovatie.

, ,
Ferry Koster, Pearl Dykstra
hdl.handle.net/2105/61311
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

van 't Hoff, F. (2020, July 13). Organisatiegrootte, HR-commitment praktijken & Innovatie. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61311