Samenvatting Wat is de invloed van probleem-oplossingscombinaties en netwerkmanagement op de ervaren netwerk performance in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) in Rotterdam? Dat is de vraag die in dit onderzoek centraal staat. De LEA in Rotterdam is een samenwerking tussen gemeente, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en welzijnsinstellingen op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De VVE richt zich op jonge kinderen van 2 tot en met 6 jaar die een risico hebben op leerachterstanden door kansenongelijkheid. De LEA is een voorbeeld van een netwerk. De prestaties van dit netwerk kunnen als goed of slecht ervaren worden. Vanuit de literatuur blijkt dat er verschillende factoren van invloed kunnen zijn op de ervaren netwerk performance. Probleemoplossingscombinaties (POC) zijn combinaties van percepties die actoren hebben op een mogelijk probleem of oplossing. De POC van een actor uit kinderopvang x kan bijvoorbeeld heel erg verschillen, ofwel divergeren, ten opzichte van de POC van schoolbestuur y. Vanuit theorie blijkt dat divergerende probleem-oplossingscombinaties zorgen voor een mindere ervaring van netwerk performance ten opzichte van convergerende, ofwel overlappende, probleem-oplossingscombinaties. Ook netwerkmanagement is van invloed op ervaren netwerk performance. Het heeft een positieve invloed op de ervaren prestaties en het wordt bovendien vaker gebruikt wanneer er sprake is van divergerende POC. Dit alles is onderzocht door interviews te houden met twintig respondenten die betrokken zijn bij de LEA. De respondenten waren afkomstig uit de gemeente, scholen, kinderopvang en welzijnsinstellingen. Vanuit de interviews is gebleken dat de probleem-oplossingscombinaties in de LEA convergeren. Dit betekent dat over het algemeen gesproken de probleemdefinities en oplossingsdefinities tussen actoren gelijk zijn. Ook wordt er gebruik gemaakt van netwerkmanagement. Drie van de vier strategieën van netwerkmanagement worden erkend. Echter kan, tegen de verwachting in, niet bevestigd worden dat dit een positieve invloed heeft op de ervaren netwerk performance. De netwerk performance wordt deels positief en deels negatief ervaren. Vanuit dit onderzoek kan dus geconcludeerd worden dat de probleem-oplossingscombinaties en het netwerkmanagement niet de invloed hebben op ervaren netwerk performance zoals van tevoren werd gedacht. Vanwege dit onverwachte resultaat kan er een aantal aanbevelingen gedaan worden voor vervolgonderzoek. De grootste aanbeveling is het extra onderzoek doen naar de invloed van machtsverschillen tussen partijen op de ervaren netwerk performance. Vanuit de interviews bleek dat dit een verklaring voor de negatieve netwerk prestaties zou kunnen zijn.

Dr. A.M. Kanas, Prof. dr. H.J.M. Fenger
hdl.handle.net/2105/61374
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Marjolien Buijs. (2021, August 7). VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BINNEN DE LOKALE EDUCATIEVE AGENDA IN ROTTERDAM: EEN ONDERZOEK NAAR DE ERVAREN NETWERK PERFORMANCE. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61374