Vanwege het toenemende aantal fietsongevallen onder ouderen is het programma Doortrappen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgericht. Het doel van dit programma is om de fietsveiligheid van senioren te verbeteren en tegelijkertijd fietsgebruik te stimuleren door op bewustwording en gedragsverandering van oudere fietsers in te spelen. In dit onderzoek is er onderzocht welke publieke waarde het programma Doortrappen genereerd, hoe deze publieke waarde wordt gecreëerd en hoe dit kan worden verbeterd. Om deze vragen te beantwoorden is de strategische driehoek als diagnostisch model gebruikt en zijn er spanningen tussen de drie elementen van het model meegenomen. In dit onderzoek zijn er veertien gemeentecoördinatoren van deelnemende gemeenten geïnterviewd. Uit het onderzoek blijkt dat volgens de gemeentecoördinatoren het programma Doortrappen veel verschillende publieke waarde realiseert op het gebied van verkeersveiligheid, welzijn en sport en bewegen. Ook worden er verschillende proceswaarden benoemd die uit het programma voortvloeien. In het creëren van publieke waarde blijken gemeentecoördinatoren deels afhankelijk te zijn van verschillende belanghebbenden; het gemeentelijk bestuur, de provincie, de opdrachtgever en media. Hoewel het geen dagelijkse bezigheid is om steun en legitimiteit te vergaren van deze actoren, ontvangen gemeentecoördinatoren voldoende steun om Doortrappen in de gemeenten uit te voeren. Om publieke waarde te creëren maken gemeentecoördinatoren gebruik van financiële middelen om uren en activiteiten mee te bekostigen. Daarnaast blijkt het menselijk kapitaal invloed te hebben op de uitvoering van het programma. Ook zorgt het landelijk programmabureau ervoor dat gemeentecoördinatoren beter het programma kunnen inrichten en uitvoeren. Buiten de eigen organisatie bouwen gemeentecoördinatoren met samenwerkingspartners lokale netwerken op om het programma in de gemeenten uit te rollen. Uit het onderzoek blijkt dat gemeentecoördinatoren tegen weinig spanningen aanlopen tijdens het uitvoeren van het programma. Tevens heeft de Covid-19 crisis een negatieve invloed gehad op de uitvoering van het programma. Op basis van de resultaten komen er een aantal verbeterpunten naar voren die aan het landelijk programmabureau worden voorgelegd. Zo wordt er aan het landelijk programmabureau voorgesteld om kennisdeling te stimuleren tussen gemeentecoördinatoren. Ook wordt er geadviseerd een landelijke campagne op te starten en is het advies om een drietal publieke managers uit verschillende domeinen verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van het programma binnen eén gemeente.

Will Tiemeijer, William Voorberg
hdl.handle.net/2105/61446
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Sijmen Schermen. (2021, July 26). Niet afstappen, maar Doortrappen! waarde perspectief: Casus Doortrappen. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61446