In dit onderzoek is de vraag gesteld hoe mensen met een Turkse afkomst definitie ontlenen aan maatschappelijk succes. Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben drie generaties van een Turkse familie geparticipeerd, waarbij is onderzocht hoe zij succes realiseren en wat de gevolgen hiervan zijn voor hun kinderen. Het onderzoek is vormgegeven aan de hand van de kapitaaltheorie van Bourdieu (1986), waarbij de drie vormen van kapitaal, waaronder sociaal, economisch en cultureel, zijn toegepast en uitgewerkt. De dataverzameling heeft plaatsgevonden door middel van semigestructureerde interviews, waarna de data is gecodeerd. Uit de resultaten is gebleken dat er afwijkingen zijn in vergelijking met de bestaande literatuur. Ten eerste is gebleken dat integratie niet van belang was voor de eerste en tweede generatie, aangezien een matige vorm van integratie geen negatieve impact heeft op de arbeidsmarktpositie. Een goede arbeidsmarktpositie kan immers op andere manieren verkregen worden. Ten tweede focussen de generaties zich niet op de beheersing van de Nederlandse taal en cultuur, maar wordt het behouden van de Turkse taal en cultuur in een westers land als succes beschouwd. Ten derde wordt het belang van een hoog opleidingsniveau in kaart gebracht, maar dit wordt door de generaties niet als succesfactor gezien. Zij geven aan wel succes te ervaren indien de kinderen een hoog opleidingsniveau behalen. Het belang van een hoog opleidingsniveau wordt door de tweede generatie ontkracht, aangezien zij in het bezit zijn van een succesvolle onderneming. De vrijheid die zij hierdoor verkrijgen wordt gezien als maatschappelijk succes. Als laatst komt het creëren van netwerken aan bod, waarbij de tweede en derde generatie het belang van autochtonen in het netwerk erkennen voor het verkrijgen van kansen die anders niet worden verkregen. Het hebben van een divers netwerk wordt gezien als middel tot maatschappelijk succes.

, , , ,
Jack Burgers, Sjaak Braster
hdl.handle.net/2105/61542
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Özer, H. (2020, June 16). "Het enige waar wij ons mee kunnen onderscheiden in Nederland is onze eigen cultuur." Een studie naar maatschappelijk succes onder verschillende generaties van mensen met een migratieachtergrond.. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61542