In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre organisatiegrootte en bureaucratie van invloed zijn op innovatie en of dit verklaard kan worden aan de hand van de structurele contingentietheorie. Organisatiegrootte en bureaucratie hebben geen eenduidige relatie met innovatie. Dit komt mogelijk doordat deze organisatorische variabelen veelal in direct relatie met innovatie worden onderzocht. Aan de hand van de structurele contingentietheorie kan beargumenteerd worden dat mogelijk sprake kan zijn van een afstemming tussen organisatiegrootte en bureaucratie, wat de variëteit in resultaten kan verklaren. Met een binaire logistische regressieanalyse is de relatie tussen organisatiegrootte, bureaucratie en innovatie onderzocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van het ECS 2013. Dit onderzoek wijst uit dat afstemming een plausibele verklaring is, aangezien bij de bureaucratische indicatoren hiërarchie en de indeling van afdelingen op basis van functie significante interactie-effecten zijn gevonden met organisatiegrootte ten aanzien van innovatie. Grote organisaties lijken baat te hebben bij minder hiërarchie, terwijl kleine organisaties juist baat lijken te hebben bij meer hiërarchie. Daarnaast lijkt het indelen van afdelingen op basis van functie meer van invloed te zijn op het innovatievermogen van grote organisaties dan die van kleine organisaties. Dit onderzoek draagt bij aan de theorievorming omtrent organisatiestructuren en innovatie, omdat het aantoont dat het nuttig is om organisatiekenmerken in combinatie met elkaar te onderzoeken om zo mogelijke afstemmingen te constateren.

, , , ,
Ferry Koster, Vasco Lub
hdl.handle.net/2105/61561
Sociology
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Legierse, B. (2020, June 19). Afstemmen is innoveren? Onderzoek naar de afstemmingen tussen organisatiegrootte en bureaucratie in relatie met innovatie. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/61561