De vastgoedsector heeft een grote invloed op hoe we onze bestaande en nieuwe woongebieden vorm- geven. Nieuwe woongebieden worden met name in steden of verstedelijkt gebied gemaakt. Gezien de grootte van de woningopgave die er nu ligt in Nederland is het van belang dat deze gebieden zodanig ontworpen worden dat zij toegerust zijn op de uitdagingen die klimaatverandering met zich mee brengt vandaag de dag én in de toekomst. Een kansrijke en effectieve manier om onze steden in te richten is om deze te baseren op Nature-based Solutions. Nature-based Solutions is een nog relatief onbekend containerbegrip in de sector dat alle op- de- natuur -gebaseerde- ingrepen omhelst, die op meerdere lagen tegelijkertijd voordelen biedt, zoals op economisch, sociaalcultureel als op het milieutechnisch vlak. Nature-based Solutions worden in toenemende mate her- kend als oplossing om de gevolgen van klimaatverandering te mitigeren en adapteren.

Dit onderzoek brengt, gezien de urgentie van het realiseren van klimaatadaptieve gebieden middels Nature-based Solutions in de woningbouwopgave, in kaart wat de belangrijkste belemmeringen zijn in de praktijk van gebiedsontwikkeling in Nederland en wat vervolgens kansen zijn om deze barrières te doorbreken. Middels narratief literatuuronderzoek en empirisch onderzoek in de vorm van semigestructureerde diep- te-interviews met ontwikkelaars, gemeentes en experts uit het vakgebied zijn een drietal thema’s herkend waarin de belangrijkste barrières zich voordoen. Dit zijn Economie, Kennis en Beleid.

, ,
G. Mingardo (Giuliano)
hdl.handle.net/2105/65190
Master City Developer
Erasmus School of Economics

E. Struijk (Ellen). (2022, November). Nature-based Solutions in gebiedsontwikkeling als basis voor klimaatbestandige leefomgevingen. Master City Developer. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/65190