Dit onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in hoe vormen van gemeentelijke steun het gevoel van eigenaarschap van een burgerinitiatief kan beïnvloeden. Door middel van een multiple case study is onderzocht welke vormen van steun van invloed kunnen zijn op het gevoel van eigenaarschap. Daarbij stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe beïnvloedt de vorm van steun voor een burgerinitiatief door een gemeente het gevoel van eigenaarschap van een burgerinitiatief? Om te achterhalen welke vormen van steun van invloed kunnen zijn op het gevoel van eigenaarschap, zijn eerst de belangrijke concepten gedefinieerd. Uit de literatuur zijn een aantal factoren gevonden die het gevoel van eigenaarschap kunnen beïnvloeden. Ook kan er vanuit de gemeente op verschillende manieren steun geboden voor een burgerinitiatief. Over de relatie tussen gemeentelijke steun en het gevoel van eigenaarschap is weinig bekend, waardoor dit onderzoek een nieuwe relatie probeert te vinden. Er hebben 16 burgerinitiatieven meegewerkt aan het onderzoek. Deze burgerinitiatieven zijn geselecteerd op de meervoudige waarde-creatie die zij genereren. Door middel van semigestructureerde interviews met 29 respondenten van de 16 burgerinitiatieven is data verzameld om een relatie te ontdekken. De resultaten laten zien dat alle burgerinitiatieven verschillende vormen van steun ontvangen. Subsidie was een veel genoemde vorm van steun, dit kon incidenteel en structureel zijn. Een aantal van de initiatieven ontving een subsidie waar regels aan gebonden waren. Materiele steun werd maar aan een enkel initiatief geboden. Erkenning voor een burgerinitiatief werd door de respondenten als een belangrijke vorm van steun gezien, maar was volgens veel respondenten niet aanwezig. Flexibiliteit is een vorm van steun die weinig ervaren werd. De gemeente is niet flexibel in het wegnemen van barrières voor burgerinitiatieven, dit komt door de werkprocessen binnen de gemeente, ambtenaren hebben niet genoeg macht om flexibel te handelen. Eigenaarschap voor burgerinitiatieven werd vooral ervaren door de hoeveelheid inspraak die vrijwilligers hadden binnen een initiatief, minder vaak waren vrijwilligers goed op de hoogte van wat er speelde binnen het initiatief. Ook de factoren investering in het initiatief en verantwoordelijkheid waren in mindere mate aanwezig. Door de meeste respondenten werd aangegeven dat zij dachten dat gemeentelijke steun het gevoel van eigenaarschap kon beïnvloeden. Vooral financiële steun en immateriële hadden een grote invloed. Financiële steun helpt een initiatief op weg bij het organiseren van activiteiten. Immateriële steun in de vorm van erkenning zorgt ervoor dat vrijwilligers waardering ervaren voor hun werk. Respondenten 4 die geen invloed zagen vonden dat zij onafhankelijk van de gemeente het initiatief onderhielden. Gemeentelijke steun kan volgens de meeste respondenten een invloed hebben op het gevoel van eigenaarschap. Financiële steun kan invloed hebben op de inspraak van vrijwilligers, op een negatieve en positieve manier. Financiële steun kan voor meer inspraak zorgen aan de ene kant, maar aan de andere kant kan subsidie met vaste regels de inspraak van vrijwilligers beperken. Erkenning voor een initiatief heeft invloed op de factor investering, vrijwilligers zullen meer moeite doen wanneer hun harde werk erkend wordt. Volgens veel respondenten wordt de onafhankelijkheid van het initiatief aangetast wanneer de gemeente ondersteuning biedt.

Prof.dr. Will Tiemeijer, Dr. Koen Migchelbrink
hdl.handle.net/2105/66033
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Tessa van Maurik. (2022, August 15). Ben je nog wel eigenaar van je eigen initiatief?. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66033