Het doel van dit onderzoek is om te verklaren welke factoren invloed kunnen hebben op de bereidheid van jongeren om te participeren in een lokale jongerenraad. Om dit te kunnen onderzoeken is de volgende hoofdvraag gesteld in dit onderzoek: “Welke factoren beïnvloeden de bereidheid van jongeren om te participeren in een jongerenraad op lokaal niveau?” Aan de hand van het CLEAR-model is de bereidheid tot participatie onderzocht. Het CLEAR-model bestaat uit vijf factoren die invloed hebben op burgerparticipatie. Deze factoren zijn: can do, like to, enabled to, asked to en responded to. In dit onderzoek is onderzocht of het CLEAR-model toepasbaar is op jongeren die participeren in een lokale jongerenraad. Door middel van kwalitatieve interviews zijn verschillende jongeren die al participeren in een lokale jongerenraad ondervraagd. Het CLEAR-model lijkt op sommige punten de bereidheid van jongeren om te participeren in een lokale jongerenraad te voorspellen. Om het volledig op jongeren te kunnen aansluiten is het wel nodig om enige aanpassingen te maken. Concluderend kan er daarom gesteld worden dat jongeren kunnen participeren als ze de beschikken over de juiste vaardigheden, theoretisch zijn opgeleid en ervaring hebben met vrijwilligerswerk. Jongeren willen participeren doordat ze verbonden zijn met de onderwerpen, de participatie dichtbij is, ze zichzelf persoonlijk kunnen ontwikkelen en omdat ze graag maatschappelijke impact willen creëren. Jongeren worden in staat gesteld om te participeren, omdat de jongerenraad een goede manier is om gezamenlijk met andere jongeren te participeren. Jongeren participeren voornamelijk omdat ze gevraagd worden om hun bijdrage te leveren. Als laatste is een reactie krijgen op participatie een belangrijke eis die jongeren stellen, echter is dit niet een noodzakelijke eis om te blijven participeren Dit onderzoek geeft een meerwaarde aan de theorie over jongeren die participeren in een jongerenraad. Maar het onderzoek betreft ook beperkingen omdat het alleen focust op het CLEARmodel en op jongeren die participeren. In vervolgonderzoek zou hiermee onder andere rekening gehouden kunnen worden. Er zijn drie aanbevelingen die kunnen worden gedaan om de lokale jongerenraad tot een hoger niveau te tillen. Als eerste dienen de juiste jongeren op de juiste plekken gevraagd te worden om te participeren. Ten tweede moet er rekening gehouden worden met de belangen van de jongeren. Ten derde moet de gemeente als organisatie de jongerenraad als een meerwaarde gaan beschouwen.

Dr. José Nederland, Dr. Steven Blok
hdl.handle.net/2105/66313
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Irene Kavelaars. (2022, August 7). DE MANIER OM JONGEREN TE LATEN PARTICIPEREN IN EEN LOKALE JONGERENRAAD. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66313