In deze thesis staat de volgende vraag centraal: Welke profielen volgen uit de analyse van percepties ten aanzien van de bereidheid tot netwerkparticipatie in de context van de Rotterdamse zorg- en veiligheidssamenwerking? Om deze vraag te beantwoorden zijn eerst 6 voorbereidende interviews afgenomen. Vervolgens is gebruik gemaakt van de Qmethodologie, waarbij 38 potentiële netwerkdeelnemers 36 statements hebben gesorteerd van ‘helemaal eens’ naar ‘helemaal oneens’. De statements zijn aan zowel managers als uitvoerende professionals van zorg- en veiligheidsorganisaties voorgelegd. Daarnaast hebben deze respondenten een survey over hun bereidheid tot netwerkparticipatie ingevuld. De concepten op basis waarvan de statements zijn opgesteld, zijn grotendeels gebaseerd op het empirische onderzoek van Noble en Jones (2006), namelijk: urgentiebesef, autonomiepercepties, culturele percepties en voorzichtigheidspercepties. Er zijn 4 perceptieprofielen gevonden, die elk andere concepten benadrukken en een andere mate van participatiebereidheid kennen: de kritische samenwerker, eigenzinnige professional, afhoudende potentiële netwerkdeelnemer en procesgerichte samenwerker. Uit dit onderzoek blijkt zo dat de onderzochte concepten niet voor alle potentiële netwerkdeelnemers even belangrijk zijn en dat bij de opzet van grensoverstijgende samenwerking met deze verschillen in voorkeuren rekening moet worden gehouden. De bestaande literatuur kan hiermee worden verfijnd. Een aanbeveling is om de uitkomsten vandit onderzoek in de toekomst kwantitatief te testen.

Dr. P.K. Marks, Dr. M.J. Nederhand
hdl.handle.net/2105/66315
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Simone Benders. (2022, July 7). Samenwerken in netwerken: 4 perceptieprofielen ten aanzien van participatiebereidheid. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66315