In een rapport van de Vereniging van Universiteiten wordt gesteld dat voor de Nederlandse groei het essentieel is om het onderzoeks- en innovatie ecosysteem te versterken (KTONederland, 2022). In dit onderzoek is dit vraagstuk bekeken vanuit het perspectief van lectoren van de Hogeschool Rotterdam die met hun lectoraat streven naar het creëren van waarde voor het onderwijs, de maatschappij en de wetenschap door het verrichten van praktijkgericht onderzoek (Hogeschool Rotterdam, 2020). De mate waarin waarde wordt toebedeeld neemt echter af door problemen zoals concurrentie, te weinig financiering en de manier waarop de onderzoeksactiviteiten zijn gefaciliteerd binnen een lectoraat. Om bij te dragen aan de Nederlandse groei is het doel van dit onderzoek om te verklaren welke factoren bijdragen aan de creatie van waarde. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke factoren dragen bij aan de creatie van waarde ten behoeve van het onderwijs, de maatschappij en de wetenschap? Aandacht aan dit onderwerp is van belang, zodat lectoraten hun maatschappelijke ambities kunnen verwezenlijken en bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en innovaties om de complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is er een inhoudsanalyse uitgevoerd op eerder gepubliceerde sociaal- wetenschappelijke inzichten en theorieën welke betrekking hebben op het onderwerp van waarde creatie. Zo wordt in dit onderzoek onder andere de theorie gebruikt van Mark Moore over hoe waarde gecreëerd kan worden in de publieke sector. Vervolgens zijn semigestructureerde interviews gehouden met elf lectoren van de Hogeschool Rotterdam die vanuit hun eigen lectoraat een praktijkgericht onderzoek aansturen. Uit de analyse van de resultaten kan geconcludeerd worden dat er een vijftal factoren zijn die bijdragen aan de creatie van waarde. Zo spelen onder andere de factoren samenwerking en de manier waarop de operationele capaciteiten worden ingezet een belangrijke rol in de mate waarin waarde wordt gecreëerd. Daarnaast is een aanvulling op de theorie dat communicatie wordt gezien als essentiële factor om waarde te creëren. Tevens is uit onderzoek gebleken dat er nog altijd uitdagingen binnen het lectoraat zijn zoals de manier waarop dialogen het best gefaciliteerd kunnen worden of het personeel gemotiveerd kan worden. Op basis hiervan wordt aanbevolen om onderzoek te doen binnen een lectoraat hoe op effectieve wijze een verandering geïmplementeerd kan worden. Het kunnen veranderen is een tijdrovend proces, maar met de huidige dynamiek in de samenleving is het vermogen om te kunnen veranderen van essentieel belang om de waarde creatie te versterken.

Mr.dr. Jacko van Ast, Dr. Sibout Nooteboom
hdl.handle.net/2105/66327
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Ravesh Soemai. (2022, August 3). De bijdragen van lectoraten aan de creatie van waarde. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66327