‘Voor elke gekapte boom, planten we een nieuwe’. Het is een belofte waarin Rijksaterstaat aangeeft om bij infrastructurele projecten te voldoen aan de herplantplicht. In dit onderzoek is gekeken waarom uitvoeringsfunctionarissen binnen Rijkswaterstaat moeite hebben met de navolging van dit beleid. Op basis van vooronderzoek blijkt dat uitvoeringsfunctionarissen met allerlei externe stakeholders moeten samenwerken om een houtopstandcompensatie te kunnen uitvoeren. Daarom is dit onderzoek vertrokken vanuit de volgende onderzoeksvraag: welke invloeden heeft bestuurlijke samenwerking op beleidsuitvoering door uitvoeringsfunctionarissen binnen Rijkswaterstaat bij het compenseren van gevelde houtopstanden? Het onderzoek is inductief en gebaseerd op een kwalitatieve onderzoeksmethode in de vorm van 19 interviewgesprekken met uitvoeringsfunctionarissen binnen Rijkswaterstaat. Op basis van wetenschappelijke literatuur, waaronder de collaborative governance theorie van Ansell & Gash (2007) en het factorenmodel van Coolsma & van Montfort (2021) zijn een aantal resultaten gevonden. Zo blijkt dat het bestuurlijke samenwerkingsproces niet alleen wordt gekenmerkt door face to face contact, opbouw van vertrouwen, toewijding van betrokkenen aan het samenwerkingsproces, gedeeld begrip en tussentijdse resultaten. Een bestuurlijk samenwerkingsproces wordt namelijk ook gekenmerkt door het samen zoeken naar oplossingen en het delen van een win-win gevoel. Ook blijkt dat uitvoeringsfunctionarissen niet alleen worden gekenmerkt door kennis, motivatie, hulpbronnen en handelingsdwang. Een belangrijk kenmerk van uitvoeringsfunctionarissen is de beschikking over communicatievaardigheden tegenover stakeholders. Uit het onderzoek blijkt ook dat het bestuurlijke samenwerkingsproces invloed heeft op de kenmerken van uitvoeringsfunctionarissen. Face to face contact tijdens een samenwerking leidt bijvoorbeeld tot kennis en tot motivatie bij de uitvoeringsfunctionaris. Opbouw van vertrouwen tijdens de samenwerking leidt tot motivatie bij de uitvoeringsfunctionaris. Toewijding van betrokken stakeholders aan het samenwerkingsproces leidt tot meer kennis bij de uitvoeringsfunctionaris. Gedeeld begrip tussen stakeholders tijdens de samenwerking leidt tot meer motivatie onder uitvoeringsfunctionarissen. Het vieren van resultaten rondom een samenwerking leidt eveneens tot motivatie bij de uitvoeringsfunctionaris. Samen zoeken naar oplossingen tijdens een samenwerkingsproces leidt eveneens tot meer motivatie bij de uitvoeringsfunctionaris. Tot slot leidt het gevoel van een win-win situatie tijdens een samenwerking ertoe dat een uitvoeringsfunctionaris makkelijker over benodigde hulpbronnen kan beschikken. Deze resultaten betekenen ook dat uitvoeringsfunctionarissen een bestuurlijk samenwerkingsproces in hun voordeel kunnen benutten. Tot slot zijn op basis van het onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan. Zo wordt bijvoorbeeld genoemd hoe ambtenaren binnen Rijkswaterstaat een bestuurlijk samenwerkingsproces kunnen gebruiken om tot benodigde kennis, motivatie en benodigde hulpbronnen te komen.

Mr. dr. J.A. van Ast, Dr. Ir. Jasper Eshuis
hdl.handle.net/2105/66330
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Marguérite van der Spek. (2022, August 4). Voor elke gekapte boom, planten we een nieuwe. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66330