Dit onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen op het gevoel van eigenaarschap van gemeenten in intergemeentelijke samenwerkingen. Hiervoor wordt gekeken naar de invloed die verschillende factoren uitoefenen op het gevoel van eigenaarschap, aan de hand van de casus van Vitale Vakantieparken op de Veluwe. De hoofdvraag die hiermee wordt beantwoord luidt: welke factoren zijn van invloed op het eigenaarschap van de gemeenten in complexe intergemeentelijke samenwerkingen (zoals Vitale Vakantieparken op de Veluwe), en op welke manier? Om tot een antwoord te komen op de onderzoeksvraag, is gebruik gemaakt van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden. Allereerst zijn een documenten- en media-analyse uitgevoerd, welke zijn gevolgd door zowel verkennende als verdiepende interviews. Alle geïnterviewde gemeenten het belang van de intergemeentelijke samenwerking inzien en dat zij het probleem aan willen pakken. Toch lijkt een gevoel van eigenaarschap te ontbreken en zetten zij niet genoeg capaciteit in wanneer dit nodig is. Uit de analyse blijkt dat drie factoren in samenhang van invloed zijn op het gevoel van eigenaarschap van de actoren: de maatschappelijke factor, de politieke factor en de ambtelijke factor. Het is dan ook nodig om alle drie de factoren in acht te houden, wil men meer eigenaarschap creëren bij een actor, of in dit geval gemeente. In de onderzochte casus blijkt met name de maatschappelijke factor onderbenut. Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek wordt de praktische aanbeveling gedaan om alle drie de factoren in acht te nemen, om een intergemeentelijke samenwerking succesvol te laten zijn. Hierdoor kunnen programmabureaus zoals Vitale Vakantieparken het eigenaarschap van deelnemende partijen beïnvloeden. Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen in het vervolg meer respondenten te interviewen, om zo een beter beeld te krijgen van de verschillende factoren. Voor dit onderzoek zijn namelijk alleen ambtenaren geïnterviewd, waardoor de analyse van de maatschappelijke en politieke factor afhankelijk is van het perspectief van de ambtenaren. Daarnaast vond dit onderzoek plaats na de gemeenteverkiezingen van 2022, waardoor nog niet alle wethouders waren aangesteld en portefeuilles nog niet vaststonden. Voor vervolgonderzoeken naar de 5 politieke factor wordt aanbevolen om deze uit te voeren op een moment dat de wethouders al aangesteld zijn.